ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 5 Issue : 3 Year : 2018

 
Analysis of surgically treated gastric cancers: A tertiary hospital experience in Turkey [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2015; 2(2): 101-106 | DOI: 10.14744/nci.2015.48569  

Analysis of surgically treated gastric cancers: A tertiary hospital experience in Turkey

Orhan Alimoğlu1, Abdullah Şişik2, Tunç Eren1, Suat Aktaş2, Fatih Başak2, Metin Leblebici1, Gürhan Baş2
1Department of General Surgery, Istanbul Medeniyet University School Of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department of General Surgery, Umraniye Training & Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Gastric cancer (GC) is the fifth most common cancer worldwide, and in Turkey, GC is placed in the 10 most common cancers. However, analyzing the epidemiology of cancers and improving screening programs for cancers are not still prior subjects for healthcare professionals. This study aims to show the stage distribution of GC in a tertiary hospital of Istanbul, Turkey.
METHODS: All surgically treated GC cases in the General Surgery Department, between January 2009 and January 2014 were retrospectively reviewed. Data including the operation year, the demographic, clinical and histopathological parameters were recorded and statistically analyzed.
RESULTS: The study group consisted of 111 patients. 74 (66.66%) patients were men, and 37 (33.33%) patients were women with a mean age of 63.49±11.83. Stage 3 and 4 were the most determined stages with 62 and 18 cases, respectively. Stage 3 was the most common stage in all years (p<0.05). GC location analysis showed less cardia location than non-cardia with 31 and 75 patients. Non-cardia was the most common location in all 5 years (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Turkish population has advanced staged GC disease generally. New strategies are needed for early diagnosis and better outcomes.

Keywords: Gastric cancer, surgery, Turkey


Cerrahi olarak tedavi edilen mide kanserlerinin analizi: Türkiye'de bir üçüncü basamak hastanenin deneyimleri

Orhan Alimoğlu1, Abdullah Şişik2, Tunç Eren1, Suat Aktaş2, Fatih Başak2, Metin Leblebici1, Gürhan Baş2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
2Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Mide kanseri dünyada en sık görülen beşinci kanser türü olup Türkiye’de de en sık kanserler arasında ilk 10 içerisinde yer almaktadır. Buna rağmen, kanserlerin epidemiyolojisinin analizi ve tarama programlarını geliştirilmesi halen sağlık profesyonelleri için birincil öncelik taşıyan konular arasında bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, İstanbul’da bir üçüncü basamak hastanede mide kanseri olgularının evrelere göre dağılımını incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2009 ile Ocak 2014 arasında Genel Cerrahi Kliniğinde, cerrahi olarak tedavi edilen tüm mide kanseri olguları retrospektif olarak değerlendirildi. Ameliyat yılı, demografik, klinik ve histopatolojik parametreleri içeren veriler kayıt edilerek istatistiksel olarak analiz edildi.
BULGULAR: Çalışma grubu 111 hastadan oluşmaktaydı. Hastaların 74’ü (%66.66) erkek ve 37’si (%33.33) kadın olup ortalama yaş 63.49±11.83 hesaplandı. Sırasıyla 62 ve 18 olgu sayılarıyla, Evre 3 ve 4 hastalık en sık gözlenen evrelerdi. Tüm yıllara göre Evre 3, en sık evre olarak saptandı (p<0.05). Mide kanserinin yerleşimine göre yapılan incelemelerde; 31 hastada gözlenen kardiya lokalizasyonunun, 75 hastada görülen kardiya dışı lokalizasyona göre daha az sıklıkta olduğu belirlendi. Beş yıllık dönemde, tüm yıllara göre kardiya dışı yerleşim, en sık lokalizasyon olarak saptandı (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Genel olarak Türk popülasyonunda ileri evre mide kanseri gözlenmektedir. Erken teşhis ve daha iyi sonuçlar elde edilebilmesi için yeni stratejilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mide kanseri, cerrahi, Türkiye


Orhan Alimoğlu, Abdullah Şişik, Tunç Eren, Suat Aktaş, Fatih Başak, Metin Leblebici, Gürhan Baş. Analysis of surgically treated gastric cancers: A tertiary hospital experience in Turkey. North Clin Istanb. 2015; 2(2): 101-106

Corresponding Author: Orhan Alimoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar 
©NCI 2016. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.