ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 5 Issue : 3 Year : 2018

 
Detection of anti- DNase B antibody upper normal values in children's age groups who were admitted to hospital with noninfectious reasons [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2015; 2(2): 136-141 | DOI: 10.14744/nci.2015.39358  

Detection of anti- DNase B antibody upper normal values in children's age groups who were admitted to hospital with noninfectious reasons

Servet Delice1, Rıza Adaleti2, Simin Cevan3, Pınar Alagöz4, Aynur Bedel5, Çağatay Nuhoğlu5, Sebahat Aksaray2
1Kirklareli State Hospital, Clinical Microbiology Laboratory, Kirklareli, Turkiye
2Haydarpasa Numune Education And Research Hospital, Clinical Microbiology Laboratory, Istanbul, Turkiye
3Bolu Public Health Laboratory, Bolu, Turkiye
4Sinop Public Health Laboratory, Sinop, Turkiye
5Haydarpasa Numune Education And Research Hospital, Pediatry Department, Istanbul, Turkiye

INTRODUCTION: Anti-Streptolysin O (ASO) and Anti-DNaseB (ADB) are used for diagnosis of poststreptococcal complications. Normal values of ASO and ADB titers ranges vary, depending on age, population and different time intervals. Although there are more studies done for determining the upper limit of normal ASO titer in our country, there are stil few studies for ADB. In our study we aimed to determine the upper limit of normal ADB antibody titer in children aged 5-15.
METHODS: One hundred and twenty one children with noninfectious reasons aged from 5 to 15 who were admitted to our outpatient clinic of Haydarpaşa Numune Education and Research Hospital between November 2013 and March 2014 were included in the study. Patients were searched for following criteria; no streptococcal infection observation in last three months in physical examination and/or no growth of group A, C, and G of beta-haemolytic streptococci in throat culture, ASO and C reactive protein (CRP) levels being in the normal ranges. All serum samples were performed collectively by nephelometric method. The upper limit of normal value for anti-DNase B has been defined by separating the upper 20% from the lower 80% of all measurements.
RESULTS: Anti-DNase B antibody levels are found between 50-576 IU/ml and the upper limit is found as 219.2. When analyzed according to age groups, anti-DNase B antibody levels in the group aged between 5 to 10 years are ranged between 50- 576 IU/ml and the upper limit is found as 212.2 IU/ml, anti-DNase B antibody levels in the group aged between 10 to 15 years are ranged between 50-408 IU/ml and the upper limit is found as 231.2 (p=0.008).
DISCUSSION AND CONCLUSION: ADB antibody upper normal values show variability with age in our results. Therefore national reference values should be detected by more comprehensive studies.

Keywords: Anti DNase B, Streptococcus pyogenes, Serological tests


Enfeksiyon dışı nedenlerle hastaneye başvuran çocuk yaş gruplarında anti- DNaz B antikoru normal üst sınır değerinin saptanması

Servet Delice1, Rıza Adaleti2, Simin Cevan3, Pınar Alagöz4, Aynur Bedel5, Çağatay Nuhoğlu5, Sebahat Aksaray2
1Kırklareli Devlet Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı,kırklareli, Türkiye
2Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Clinical Microbiology Laboratory, İstanbul, Türkiye.
3Bolu Halk Sağlığı Laboratuvarı, Bolu, Türkiye
4Sinop Halk Sağlığı Laboratuvarı, Sinop, Türkiye
5T.c. Sağlık Bakanlığı, Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği, İstanbul, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Anti-streptolizin O (ASO) ve anti-DNaz B (ADB) antikoru titre ölçümü poststreptokokal komplikasyonların tanısında sık kullanılan serolojik testlerdir. Anti-DNaz B ve ASO normal titre düzeyleri yaş grubu, popülasyon ve farklı zaman aralıklarına göre değişmektedir. Ülkemizde ASO normal üst sınır titre belirlenmesine yönelik çok sayıda çalışma olmasına rağmen, ADB normal üst sınırı belirlenmesine yönelik çalışma sayısı çok azdır. Çalışmamızda 5-15 yaş arası çocuklarda ADB antikoru normalin üst sınır değeri (NÜSD)’ni saptamayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kasım 2013-Mart 2014 tarihleri arasında, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi polikliniğine başvuran 5-15 yaş arası 121 çocuk çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmaya alınan çocuklarda; fiziki muayenede streptokoksik enfeksiyon bulgularının saptanmaması, ve/veya boğaz kültüründe A, C, G grubu beta hemolitik streptokok ürememesi, ASO ve C-reaktif protein (CRP) düzeylerinin normal değerde olması, son üç ayda streptokoksik enfeksiyon geçirmemiş olması kriterleri aranmıştır. Serum örneklerinde ADB nefelometrik yöntemle çalışılmıştır. Tüm ölçümlerin üst %20’sini, alt %80’inden ayıran değer NÜSD olarak hesaplanmıştır.
BULGULAR: Çalışma kapsamına alınan çocuklarda ADB titre ölçümleri 50 IU/mL ile 576 IU/mL arasında değişmekte olup, NÜSD 219.2 IU/mL olmuştur. 5-10 yaş arası grupta ADB titre ölçümleri 50 IU/mL ile 576 IU/mL arasında değişmekte olup, NÜSD 212.2 IU/mL ve 10-15 yaş arası grupta ADB titreleri 50 IU/mL ile 408 IU/mL arası olup, NÜSD 231.2 olarak saptanmıştır (p=0.008).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamıza göre ADB üst sınır değerleri yaşa göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu nedenle farklı yaş gruplarında, daha geniş kapsamlı çalışmalarla ulusal referans değerlerinin saptanmasına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Anti-DNazB, Streptococcus pyogenes, Serolojik testler


Servet Delice, Rıza Adaleti, Simin Cevan, Pınar Alagöz, Aynur Bedel, Çağatay Nuhoğlu, Sebahat Aksaray. Detection of anti- DNase B antibody upper normal values in children's age groups who were admitted to hospital with noninfectious reasons. North Clin Istanb. 2015; 2(2): 136-141

Corresponding Author: Rıza Adaleti, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar 
©NCI 2016. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.