ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 6 Issue : 1 Year : 2019

 
The Validity And Reliability Of The Turkish Version Of The Trunk Impairment Scale In Stroke Patients [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-01069 | DOI: 10.14744/nci.2018.01069  

The Validity And Reliability Of The Turkish Version Of The Trunk Impairment Scale In Stroke Patients

Sinem Sağ1, Raikan Büyükavcı2, Füsun Şahin3, Mustafa Serdar Sağ1, Beril Doğu4, Banu Kuran4
1Sakarya Unıversıty Medıcıne Faculty,Department of Physical medicine and rehabilitation,division of rheumatology,SAKARYA,TURKEY
2Inönü Unıversıty Medıcıne Faculty,Department of Physical medicine and rehabilitation,Malatya,TURKEY
3Pamukkale Unıversıty Medıcıne Faculty,Department of Physical medicine and rehabilitation,Denizli,TURKEY
4Şişli Hamidiye Etfal education and research hospital, Department of Physical medicine and rehabilitation,Istanbul,TURKEY

INTRODUCTION: To determine the validity and reliability of the Turkish version of the Trunk impairment scale (TIS), which is used in the evaluation of somatic motor and coordination disturbances in stroke patients, and provide a culturally adapted version for use in the Turkish population.
METHODS: A total of 80 patients hospitalized at our clinic and rehabilitated for stroke or admitted at our outpatient clinics were included in this study. Reliability was evaluated by the internal consistency (Cronbach α) and test reproducibility (intra-class correlation coefficient [ICCC]) methods, and validity was evaluated by the correlation between subgroups and the total scores of the TIS and Berg Balance Scale, Brunnstrom phases, Barthel index (BI), Rivermead mobility index (RMI) and Short Form -36 (SF-36) scores.
RESULTS: The mean age of the patients was 63,00 ± 12,1 years, and of the patients, 34 were females, and 46 were males. The reliability of the scale was evaluated by the internal consistency, inter- and intra-observer reliability and test-reproducibility, and the findings have shown that the Turkish form of the scale was reliable at a good level. The Cronbach α values were >0,70, ICCC 0,969- 1,0 for all subgroups and total scores. The correlation between the TIS and BBS scales was considerably high in the validity analysis (p<0,001). Also, significant associations between the Barthel index, Rivermead mobility index, KF-36, Brunnstrom and TIS scale scores were found (p<0,001), which have shown the structural validity of this scale.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The TIS is a scale for measuring the motor derangement that develops after stroke. It has sufficient reliability, internal consistency and validity for use in clinical practice and stroke investigations. Our study has shown that TIS use for the evaluation of body balance is valid and reliable for the Turkish population.

Keywords: stroke, trunk impairment scale, reliability and validity


İnmeli Hastalarda Gövde Bozukluk Skalasının Türkçe Geçerlilik Ve Güvenilirliğinin Gösterilmesi

Sinem Sağ1, Raikan Büyükavcı2, Füsun Şahin3, Mustafa Serdar Sağ1, Beril Doğu4, Banu Kuran4
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi,FTR Anabilim dalı,Romatoloji Bilimdalı,Sakarya,Türkiye
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi,FTR Anabilimdalı,Malatya,Türkiye
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi,FTR Anabilimdalı,Denizli,Türkiye
4Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,İstanbul,Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: İnmeli hastaların, gövdede oluşan motor ve koordinasyon bozukluklarını değerlendirmede kullanılan Gövde Bozukluk Skalasının (GBS) Türkçe geçerlilik ve güvenilirliğini belirlemek ve Türk toplumunda kullanılabilmesi için kültürel uyumu sağlamak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: : Çalışmaya kliniğimizde yatarak inme rehabilitasyonu yapılan ve polikliniğimize başvuran toplam 80 inmeli hasta alındı. Güvenilirlik, iç tutarlılık (Cronbach α) ve test-tekrar test etme [sınıf içi korelasyon katsayısı (SİKK)] yöntemleri ile; geçerlilik ise GBS’ nin alt grup ve total skorları ile Berg Denge Ölçeği (BDÖ), Brunnstrom evreleri, Barthel indeksi (Bİ), Rivermead mobilite indeksi (RMİ) ve Kısa Form-36 (KF-36) skorları arasındaki korelasyonla değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 63,00 ± 12,1 yıl olup, 34’ ü kadın 46’ sı erkek hastadan oluşmakta idi. Ölçeğin güvenilirliği iç tutarlılık, değerlendirici içi ve değerlendiriciler arası güvenilirlik ve test-tekrar test güvenilirliği ile değerlendirilmiş ve elde edilen bulgular ölçeğin Türkçe formunun iyi derecede güvenilir olduğunu göstermiştir. Tüm alt grup ve total skor için Cronbach α değerleri >0,70, SİKK 0,969- 1,0 olarak bulundu. Geçerlilik analizinde GBS’ nin BDÖ ile korelasyonu oldukça yüksek (p<0,001)bulunmuştur. Ayrıca hastaların Barthel indeksi, Rivermead mobilite indeksi, KF-36, Brunnstrom ile GBS ölçeğinden aldıkları puanlar karşılaştırıldığında anlamlı ilişkiler saptanmış (p<0,001), bu da ölçeğin yapısal olarak geçerli olduğunu göstermiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Gövde Bozukluk Skalası felç sonrası gövdede oluşan motor bozuklukları ölçen bir ölçektir. Klinik pratikte ve inme araştırmalarında kullanım için yeterli güvenilirliğe, iç tutarlılığa ve geçerliliğe sahiptir. Bizim çalışmamız inmeli hastalarda gövde dengesini değerlendirmek için uygulanan Gövde Bozukluk Skalasının Türk toplumunda geçerli ve güvenilir olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: inme, gövde denge skalası, geçerlik ve güvenirlilik
Corresponding Author: Sinem Sağ, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar 
©NCI 2019. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.