ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Cilt : 4 Sayı : 2 Yıl : 2017

 
North Clin Istanb: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Epistaksis tedavisinde posterior tampon uygulamasına bağlı nadir bir komplikasyon
An unusual complication of posterior packing for epistaxis
Mehmet Özgür Erdoğan, Engin Öztürk, Baris Erdoğan, Mustafa Ahmet Afacan, Ismail Tayfur, Kaan Yusufoglu, Sahin Colak, Abdullah Algın
doi: 10.14744/nci.2017.75547  

2.
Gastrik Polip Saptanan Hastaların Analizi
Analysis of Patients with Gastric Polyps
Şehmus Ölmez, Süleyman Sayar, Bünyamin Sarıtaş, Ayla Yıldız Savaş, Ufuk Avcıoğlu, İlyas Tenlik, Ersan Özaslan, Hasan Tankut Köseoğlu, Emin Altıparmak
doi: 10.14744/nci.2017.50480  

3.
Autoimmune hemolytic anemia associated with infliximab use in ulcerative colitis
Fazia A. Mir, Alhareth Al Juboori, Jack D. Bragg, Veysel Tahan
doi: 10.14744/nci.2017.77045  

4.
Bayes Sendromu ve Erken Dönem Antikoagülasyon
Bayes’ Syndrome and the Opportunities for Early Anticoagulation
Adrian Baranchuk, Bryce Alexander, Göksel Çinier, Manuel Martinez-selles, Ahmet İlker Tekkeşin, Roberto Elousa, Antoni Bayes De Luna
doi: 10.14744/nci.2017.60251  

5.
Kalp cerrahisi sonrası bradiaritmi gelişimi ve kalıcı kalp pili implantasyonu
Bradyarrhythmia development and permanent pacemaker implantation after cardiac surgery
Ceyhan Türkkan, Damirbek Osmanov, Ersin Yıldırım, Kazım Serhan Özcan, Servet Altay, Hakan Hasdemir, Ahmet Taha Alper, Nazmiye Özbilgin, İzzet Celal Erdinler, Kadir Gürkan
doi: 10.14744/nci.2017.20438  

6.
Yoğun Bakım Ünitesinde Kolistin İlişkili Nefrotoksisite Sıklığının ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
Determination of Colistin-Related Nephrotoxicity and Risk Factors in Intensive Care Unit
Ayşe İnci, Melike Korkmaz Toker, İlhan Güney Biçer, Abdurrrahim Derbent, Ziya Salihoğlu
doi: 10.14744/nci.2017.42243  

7.
Tiroid cerrahisi kompikasyonları üzerine, sinir monitörizasyonunun etkisi.
Effect of nerve monitoring on complications of thyroid surgery.
Suleyman Demiryas, Turgut Donmez, Erdinc Cekic
doi: 10.14744/nci.2017.93764  

8.
Çocukluk Çağı Pankreas Solid Psödopapiller Tümörlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of childhood pancreas solid pseudopapillary tumors
Alper Özcan, Ceyda Arslanoğlu, Ekrem Ünal, Türkan Patıroğlu, Mehmet Akif Özdemir, Kemal Deniz, Serdal Sadet Özcan, Musa Karakükçü
doi: 10.14744/nci.2017.27443  

9.
Elektif Laparoskopik Kolesistektomide Safra Kesesi Perforasyonu: İnsidansı, Risk Faktörleri ve Sonuçları
Gallbladder Perforatıon Durıng Electıve Laparoscopıc Cholecystectomy: Incıdence, Rısk Factors and Outcome
Yunus Emre Altuntaş, Mustafa Öncel, Mustafa Haksal, Metin Kement, Ersin Gündoğdu, Nihat Aksakal, Fazlı Cem Gezen
doi: 10.14744/nci.2017.88155  

10.
Erişkin yaşta tanı alan bir Gaucher olgusu: Bu yaş grubunda nadir bir splenomegali nedeni
Gaucher Disease Diagnosed in an Adult: Rare Cause of Hepatosplenomegaly in Adult Age Group
Volkan Karakuş, Yelda Dere, Özcan Dere, Fahri Şahin, Nazan Özsan
doi: 10.14744/nci.2017.01336  

11.
Topikal Çinko Oksit Uygulamasının Tüberkülin Deri Testi Üzerine İmmünomodülatör Etkisi
Immunomodulator Effect of Topical Zinc Oxide Application in Tuberculosis Skin Testing
Çağatay Nuhoğlu, Evrim Hepkaya, Zehra Esra Önal, Narin Akıcı, Tamay Gürbüz, Vildan Atasayan, Ömer Ceran
doi: 10.14744/nci.2017.88896  

12.
Endositik yolakta difteri toksini ve mutant formunun (CRM197) hücre içi trafiği
Intracellular trafficking of diphtheria toxin and its mutated form (CRM197) in the endocytic pathway
Bilge Özerman Edis, Ebru Hacıosmanoğlu, Başak Varol, Muhammet Bektaş
doi: 10.14744/nci.2017.55798  

13.
Gansiklovir Sonrasında Gelişen Nötropeni İle İlişkili kafa içi Abse: Olgu Sunumu
Intracranial Abse Associated with Neutropenia Following Ganciclovir: Case Reports
Murat Cansever, Elif Nurdan Özmansur, Alper Özcan, Zehra Filiz Kahraman, Türkan Patıroğlu
doi: 10.14744/nci.2017.13284  

14.
Anastrozol Kullanan Meme Kanserli Hastalarda Genotoksisite Riski ve DNA Onarım Kapasitelerinin Araştırılması
Investigation of Genotoxicity Risk and DNA Repair Capacity in Breast Cancer Patients Using Anastrozole
Tuğçe Yeşil Devecioğlu, Fatih Aydoğan Aydoğan, Gülden Zehra Omurtag, Nuran Şenel Beşe, Semra Şardaş
doi: 10.14744/nci.2017.55822  

15.
Üniversite Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Investıgatıon Of The Attıtudes Of Unıversıty Students To Dıscrımınaton of Elderly
Derya Çınar, Ayfer Karadakovan, Sibel Karaca Sivrikaya
doi: 10.14744/nci.2017.10437  

16.
Neuro-Behcet’s disease in a case with papilledema and intracranial hypertension as an initial presentation
Sevda Aydın Kurna, Ahmet Altun, Necati Çakır, Aysu Karatay Arsan
doi: 10.14744/nci.2017.49344  

17.
Dev Abdominal Aortik Anevrizma Keseli Tip Ia Endoleak’in Açık Cerrahi Tamiri
Open Repair of Type Ia Endoleak with a Giant Abdominal Aortic Aneurysm Sac
Cemal Kocaaslan, Mustafa Aldag, Tamer Kehlibar, Mehmet Yilmaz, Ebuzer Aydin, Bulend Ketenci
doi: 10.14744/nci.2017.79037  

18.
İİAB sonrası infarkta gitmiş tiroid nodülünde Papiller karsinom? ya da Reaktif papiller değişiklikler? ve eşlik eden senkron beyin sapında Astrositom; Vaka sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Papillary carcinoma? or Reactive papillary changes? in the infarcted thyroid nodule after FNA and accompanying synchronous brain stem astrocytoma: Case report and literature review
Ceren Canbey Göret, Nuri Emrah Göret, Ömer Faruk Özkan, Muammer Karaayvaz
doi: 10.14744/nci.2017.27147  

19.
Uzun bir inşaat demirinin batmasına bağlı yaralanma: olgu sunumu
Penetrating injury caused by a long construction iron: a case report
Seyithan Özaydın, Aykan Gülleroğlu, Birgül Karaaslan, Süleyman Çelebi, Cemile Beşik, Melike Korkmaz Toker, Serdar Sander
doi: 10.14744/nci.2017.75508  

20.
Peripaertum kardiyomyopati ve ventriküler trombüs: Vaka sunumu ve literatür taranması
Peripartum cardiomyopathy and ventricular thrombus: A case report and review of literature
Uğur Aksu, Selim Topcu, Oktay Gulcu, Ibrahim Halil Tanboğa
doi: 10.14744/nci.2017.53254  

21.
Canlı Vericili Karaciğer Naklinde Preoperatif Karaciğer Donör Volüm Ölçümlerinin Analizi
Preoperative Evaluation of Living Donor Liver Volume in Living Donor Liver Transplantation
Adil Başkıran, Ayşegül Sağır Kahraman, İpek Balıkçı Çiçek, Tolga Şahin, Burak Işık, Sezai Yılmaz
doi: 10.14744/nci.2017.14227  

22.
Gerçek radial arter anevrizmasında rekonstrüktif cerrahi: Olgu sunumu
Reconstructive Surgery of True Aneurysm of Radial Artery: A Case Report
Sevinç Bayer Erdoğan, Serdar Akansel, Nehir Tandoğar Selçuk, Serap Aykut Aka
doi: 10.14744/nci.2017.98700  

23.
Spontan böbrek hematomu gelişen böbreğin berrak hücreli sarkomu: Nadir bir prezentasyon
Renal clear cell sarcoma presenting as a spontaneously renal hematoma: A rare presentation
Zeynep Canan Özdemir, Burcu Ayvacı, Yeter Düzenli Kar, Mehmet Oğuzman, Mehmet Sürhan Arda, Mustafa Fuat Açıkalın, Özcan Bör
doi: 10.14744/nci.2017.75537  

24.
Tek taraflı sinonazal kitle, retrospektif çalışma
Single-sided synonasal mass, retrospective study
Şeyda Belli, Metin Yıldırım, Sinan Eroğlu, Funda Kaya Emre
doi: 10.14744/nci.2017.57984  

25.
Çalışanlarda Uyku Kalitesi ve Anksiyete Düzeyi
Sleep Quality and Anxiety Level in Employees
Ayşe Gülsen Teker, Nimet E Emel Lüleci
doi: 10.14744/nci.2017.58855  

26.
Sağ Alt Kadran Ağrısının Nadir Nedeni Soliter Çekum Divertiküliti: Dört Olgu
Solitary Cecum Diverticulitis, A Rare Cause Of Right Lower Quadrant Pain: Four Cases
Adem Yüksel, Osman Civil, Muhammed Kadri Çolakoğlu, Fatih Sümer, Ahmet Tuğrul Eruyar
doi: 10.14744/nci.2017.60565  

27.
Spontan Koroner Arter Diseksiyonuna Sekonder Akut Koroner Sendrom Gelişen Hastalarda Sistemik İnflamatuar Aktivite
Systemic Inflammatory Activation in Patients with Acute Coronary Syndrome Secondary to Nonatherosclerotic Spontaneous Coronary Artery Dissection
Yiğit Çanga, Tolga Sinan Güvenç, Ali Nazmi Çalık, Mehmet Baran Karataş, Tahir Bezgin, Tolga Onuk, Ahmet Okan Uzun, Veysel Ozan Tanık, Barış Güngör, Osman Bolca
doi: 10.14744/nci.2017.59244  

28.
Aspirin Direnci ile Koroner Ateroskleroz Yayginlik ve Şiddeti Arasindaki İlişki
The Association Between Aspirin Resistance and Extend and Severity of the Coronary Atherosclerosis
Serkan Kahraman, Ali Dogan, Murat Ziyrek, Emrah Usta, Onder Demiroz, Cavlan Ciftci
doi: 10.14744/nci.2017.26779  

29.
Deneysel Peritonitte İntraabdominal Uygulanan Mesalazinin (5 Aminosalisilik asit) etkinliği
The Effect Of Intra-Abdominally Administered Mesalazine (5- Aminosalicylic Acid) In Experimental Peritonitis.
Aziz Şener, Alper Şahbaz, Leyla Türker Şener, Merva Soluk Tekkeşin, Bülent Kaya
doi: 10.14744/nci.2017.48379  

30.
Fibromiyalji Hastalarında Serum Leptin Düzeyi ile Hastalık Aktivitesi ve İnflamatuar Belirteçleri Arasındaki İlişkiler
The Relations between Serum Leptin Level with Disease Activity and Inflammatory Markers in Fibromyalgia Patients
Safinaz Ataoğlu, Handan Ankaralı, Rumeysa Samanci, Mustafa Özşahin, Özlem Admış
doi: 10.14744/nci.2017.31644  

31.
Kardiyak İmplante Edilebilen Cihazlar Aracılığıyla Saptanan Atria Yüksek Hız Epizotlarını Predicte Etmede Monosit Yüksek Dansiteli Lipoproteininin Rolü
The RoleOF Monocyte to Hıgh Density Lipoprotein Ratio in Predicting Atrial High Rate Episodes Dedected by Cardiac Implantable Electronic Devices
Seçkin Satılmış
doi: 10.14744/nci.2017.35761  

32.
Radiyal arter yoluyla kronik total oklüzyona yapılan başarılı perkütan koroner girişim
The successful percutaneous coronary intervention for chronic total occlusion via radial artery
Mustafa Adem Tatlısu
doi: 10.14744/nci.2017.20092  

33.
Neodimyum Mıknatıslarının Sağlık Alanında Kullanımı ve Sağlık Üzerine Etkileri
The Use of Neodymium Magnets in Healthcare and Their Effects on Health
Cengiz Yüksel, Seyit Ankaralı, Nehir Aslan Yüksel
doi: 10.14744/nci.2017.00483  

34.
Hemodiyaliz Hastasında İki Aylık Tanısal Gecikme Sonrası Ultrason İle Tanı Konulan Patolojik Falanks Fraktürü
Ultrasound Diagnosis of a Pathological Phalanx Fracture in a Patient With Chronic Kidney Disease: After 2-month Diagnostic Delay
Selçuk Sayılır
doi: 10.14744/nci.2017.16878  

35.
Down Sendromunda Tekrarlayan Enfeksiyonlarin Altinda Yatan Sebepler
Underlying Factors Of Recurrent Infections In Down Syndrome
Türkan Patıroğlu, Murat Cansever, Fulya Bektaş
doi: 10.14744/nci.2017.69379  

36.
Şehir efsanesi mi gerçek mi: Koroner arter çapı demografik özellikler ile değişir
Urban Legend or Real Fact: Coronary artery size varies with demographics
Mustafa Adem Tatlısu, Murat Sargın, Adnan Kaya, Ahmet Ilker Tekkesin, Zekeriya Nurkalem, Serap Aykut Aka
doi: 10.14744/nci.2017.07269  

37.
Eskişehir yarı kırsalındaki lise öğrencilerinde şiddet ve ilişkili faktörler
Violence and related factors among high school students in semirural areas of Eskisehir
Burcu Işıktekin Atalay, Egemen Ünal, Muhammed Fatih Önsüz, Burhanettin Işıklı, Çınar Yenilmez, Selma Metintaş
doi: 10.14744/nci.2017.91259  

38.
Yenidoğanlarda vitellin kanal patolojileri
Vitelline duct pathologies in neonates
Süleyman Çelebi, Seyithan Özaydın, Esra Polat, Cemile Başdaş, Elmas Reyhan Alim, Serdar Sander
doi: 10.14744/nci.2017.60590  

39.
Sağ atrial trombusü taklit eden büyük bir Chiari Network vakası
A case of large Chiari network mimicking right atrial thrombus
Sevinç Bayer Erdoğan, Serdar Akansel, Murat Sargın, Müge Evren Taşdemir Mete, Gökhan Arslanhan, Serap Aykut Aka
doi: 10.14744/nci.2017.76094  

40.
Levetirasetam Tedavisinin Nadir Bir Komplikasyonu: Halüsinasyon
A Rare Complication of Levetiracetam Theraphy: Hallucination
Seher Erdoğan, Mehmet Boşnak
doi: 10.14744/nci.2016.44366  

41.
Çocukluk çağı boyun kitlelerine klinik yaklaşım. 98 olgunun retrospektif analizi
Clinical approach to pediatric neck masses. Retrospective analysis of 98 cases
Özlem Ünsal, Pınar Soytaş, Seyhan Özakkoyunlu Hasçiçek, Berna Uslu Coşkun
doi: 10.14744/nci.2017.15013  

42.
Merkezi Sinir Sistemi Tümörlü Kadaverik Donörlerden Karaciğer Nakli: İnönü Deneyimleri
Deceased Donor Liver Transplantation from Donors With Central Nervous System Malignancy: Inonu Experience
Volkan Ince, Veysel Ersan, Fatih Ozdemir, Bora Barut, Cemalettin Koc, Burak Isik, Cuneyt Kayaalp, Sezai Yilmaz
doi: 10.14744/nci.2017.74436  

43.
Subdural hematomla birlikte dural prostat metastazı
Dural Prostate Metastasis Presenting Itself with Subdural Hematoma
Mehmet Reşid Önen, Ali Erhan Kayalar, Ersin Haciyakupoğlu, İlkay Tosun, Gözde Kır, Sait Naderi
doi: 10.14744/nci.2017.47354  

44.
Herpes simpleks ensefaliti gelişen çocukta erken dönem rehabilitasyon sonuçları
Early rehabilitation results in a child developing herpes simplex encephalitis
Şeyma Toy, Filiz Özdemir, Fatma Kızılay, Yüksel Ersoy, Hakan Apaydın
doi: 10.14744/nci.2016.24582  

45.
Femoro-Tibial Açı İle Meniskal Yaralanma Arasındaki İlişkinin Değerlendirmesi
Evaluation Of Relationship Between Femoro-Tibial Angle And Meniscus Injury
Mehmet Şirik
doi: 10.14744/nci.2017.79847  

46.
Acil servise başvuran rabdomiyoliz olgularının değerlendirilmesi
Evaluation of rhabdomyolysis cases that apply emergency service
Serdar Özdemir, Oktay Öcal, Gökhan Aksel
doi: 10.14744/nci.2017.85619  

47.
Aloe vera bazlı Nerium oleander ekstraktının yara iyileştirme potansiyelinin incelenmesi
Evaluation of the wound healing potential of Aloe vera extract of Nerium oleander
Sevcan Gul Akgun, Sezgin Aydemir, Naziye Ozkan, Meral Yuksel, Semra Sardas
doi: 10.14744/nci.2017.94914  

48.
Türkiye'nin kırsal ve kentsel bölgelerinde doğum korkusu: İki populasyonun karşılaştırılması
Fear of childbirth in urban and rural regions of Turkey: Comparison of two resident populations
Filiz Okumuş, Nevin Şahin
doi: 10.14744/nci.2017.46693  

49.
Adenokarsinom ve yolk sac tümörü bileşenleri ile mide kanseri: Nadir bir klinik tablo
Gastric cancer with adenocarcinoma and yolk sac tumor components: A rare entity
Metin Yalaza, Mehmet Tolga Kafadar, Ahmet Türkan
doi: 10.14744/nci.2017.60437  

50.
Metformin kullanan tip 2 diyabetes mellitus’lu hastalarda vitamin b12 eksikliğinin periferal nöropati ile ilişkisinin incelenmesi
Investigation of the vitamin b12 deficiency with peripheral neuropathy in the type 2 diabetes mellitus using metformin
Serdar Olt, Orhan Öznas
doi: 10.14744/nci.2017.98705  

51.
Postmenopozal osteoporozda lipid profili ve plazma aterojenik indeksi
Lipid profile and plasma atherogenic index in postmenopausal osteoporosis
Gülçin Şahin Ersoy, Engin Ersin Şimşek, Doğan Vatansever, Halim Ömer Kaşıkçı, Buket Keser, Önder Sakin
doi: 10.14744/nci.2017.61587  

52.
Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Vücut Kitle İndeksi ve İnsulin Direncinin Yardımla Üreme Üzerine Etkisi
The Impact of Body Mass Index and Insulin Resistance on IVF Outcomes of Polycystic Ovary Syndrome
Yigit Cakiroglu, Emek Doger, Fisun Vural, Sule Yildirim Kopuk, Birol Vural
doi: 10.14744/nci.2017.79663  

53.
Karaciğer Nakli Hastalarında Akut Apandisit Yönetimi: Alvarado Skoru Ne Kadar Etkili?
The management of acute appendicitis in liver transplant patients: How effective is the Alvarado score?
Volkan Ince, Bora Barut, Fatih Ozdemir, Veysel Ersan, Koray Kutluturk, Fatih Gonultas, Asim Onur, Burak Isik, Ramazan Kutlu, Sezai Yilmaz
doi: 10.14744/nci.2017.24381  

54.
Katekolaminlere Dirençli Septik Şoklu Çocuk Hastada Terlipresin Kullanımı
Using Terlipressin in a Pediatric Patient with Septic Shock Resistant to Catecholamines
Seher Erdoğan, Mehmet Boşnak
doi: 10.14744/nci.2016.24085   
©NCI 2016. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.
LookUs & Online Makale