ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Cilt : 5 Sayı : 1 Yıl : 2018

 
North Clin Istanb: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
İlaca Bağlı Kardiyovasküler Risk: Geri Çekilen İlaçların Retrospektif Değerlendirilmesi
Drug-Associated Cardiovascular Risks: A Retrospective Evaluation of Withdrawn Drugs.
Kumsal Kocadal, Şahan Saygı, Fehmi Burak Alkaş, Semra Şardaş
doi: 10.14744/nci.2018.44977  

2.
İnflamasyon ve Endotel Disfonksiyonu için Yeni Bir Belirteç olan Endokan, Akut Böbrek Hasarında Artmaktadır
Endocan, a New Marker for Inflammation and Endothelial Dysfunction, Increases in Acute Kidney Injury
Murat Gunay, Cuma Mertoglu
doi: 10.14744/nci.2018.70446  

3.
Epistaksis tedavisinde posterior tampon uygulamasına bağlı nadir bir komplikasyon
An unusual complication of posterior packing for epistaxis
Mehmet Özgür Erdoğan, Engin Öztürk, Baris Erdoğan, Mustafa Ahmet Afacan, Ismail Tayfur, Kaan Yusufoglu, Sahin Colak, Abdullah Algın
doi: 10.14744/nci.2017.75547  

4.
Yoğun Bakım Ünitesinde Kolistin İlişkili Nefrotoksisite Sıklığının ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
Determination of Colistin-Related Nephrotoxicity and Risk Factors in Intensive Care Unit
Ayşe İnci, Melike Korkmaz Toker, İlhan Güney Biçer, Abdurrrahim Derbent, Ziya Salihoğlu
doi: 10.14744/nci.2017.42243  

5.
Çocukluk Çağı Pankreas Solid Psödopapiller Tümörlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of childhood pancreas solid pseudopapillary tumors
Alper Özcan, Ceyda Arslanoğlu, Ekrem Ünal, Türkan Patıroğlu, Mehmet Akif Özdemir, Kemal Deniz, Serdal Sadet Özcan, Musa Karakükçü
doi: 10.14744/nci.2017.27443  

6.
Endositik yolakta difteri toksini ve mutant formunun (CRM197) hücre içi trafiği
Intracellular trafficking of diphtheria toxin and its mutated form (CRM197) in the endocytic pathway
Bilge Özerman Edis, Ebru Hacıosmanoğlu, Başak Varol, Muhammet Bektaş
doi: 10.14744/nci.2017.55798  

7.
Neuro-Behcet’s disease in a case with papilledema and intracranial hypertension as an initial presentation
Sevda Aydın Kurna, Ahmet Altun, Necati Çakır, Aysu Karatay Arsan
doi: 10.14744/nci.2017.49344  

8.
Peripaertum kardiyomyopati ve ventriküler trombüs: Vaka sunumu ve literatür taranması
Peripartum cardiomyopathy and ventricular thrombus: A case report and review of literature
Uğur Aksu, Selim Topcu, Oktay Gulcu, Ibrahim Halil Tanboğa
doi: 10.14744/nci.2017.53254  

9.
Tek taraflı sinonazal kitle, retrospektif çalışma
Single-sided synonasal mass, retrospective study
Şeyda Belli, Metin Yıldırım, Sinan Eroğlu, Funda Kaya Emre
doi: 10.14744/nci.2017.57984  

10.
Sağ Alt Kadran Ağrısının Nadir Nedeni Soliter Çekum Divertiküliti: Dört Olgu
Solitary Cecum Diverticulitis, A Rare Cause Of Right Lower Quadrant Pain: Four Cases
Adem Yüksel, Osman Civil, Muhammed Kadri Çolakoğlu, Fatih Sümer, Ahmet Tuğrul Eruyar
doi: 10.14744/nci.2017.60565  

11.
Fibromiyalji Hastalarında Serum Leptin Düzeyi ile Hastalık Aktivitesi ve İnflamatuar Belirteçleri Arasındaki İlişkiler
The Relations between Serum Leptin Level with Disease Activity and Inflammatory Markers in Fibromyalgia Patients
Safinaz Ataoğlu, Handan Ankaralı, Rumeysa Samanci, Mustafa Özşahin, Özlem Admış
doi: 10.14744/nci.2017.31644  

12.
Eklem hipermobilitesi ile subakromial sıkışma sendromu ve omuzun adeziv kapsüliti arasındaki ilişki
The relationship between the joint hypermobility and the subacromial impingement syndrome and the adhesive capsulitis of the shoulder
Arzu Atıcı, İlknur Aktaş, Pınar Akpınar, Feyza Ünlü Özkan
doi: 10.14744/nci.2017.35119  

13.
Kardiyak İmplante Edilebilen Cihazlar Aracılığıyla Saptanan Atria Yüksek Hız Epizotlarını Predicte Etmede Monosit Yüksek Dansiteli Lipoproteininin Rolü
The RoleOF Monocyte to Hıgh Density Lipoprotein Ratio in Predicting Atrial High Rate Episodes Dedected by Cardiac Implantable Electronic Devices
Seçkin Satılmış
doi: 10.14744/nci.2017.35761  

14.
Radiyal arter yoluyla kronik total oklüzyona yapılan başarılı perkütan koroner girişim
The successful percutaneous coronary intervention for chronic total occlusion via radial artery
Mustafa Adem Tatlısu
doi: 10.14744/nci.2017.20092  

15.
Hemodiyaliz Hastasında İki Aylık Tanısal Gecikme Sonrası Ultrason İle Tanı Konulan Patolojik Falanks Fraktürü
Ultrasound Diagnosis of a Pathological Phalanx Fracture in a Patient With Chronic Kidney Disease: After 2-month Diagnostic Delay
Selçuk Sayılır
doi: 10.14744/nci.2017.16878  

16.
Eskişehir yarı kırsalındaki lise öğrencilerinde şiddet ve ilişkili faktörler
Violence and related factors among high school students in semirural areas of Eskisehir
Burcu Işıktekin Atalay, Egemen Ünal, Muhammed Fatih Önsüz, Burhanettin Işıklı, Çınar Yenilmez, Selma Metintaş
doi: 10.14744/nci.2017.91259  

17.
Yenidoğanlarda vitellin kanal patolojileri
Vitelline duct pathologies in neonates
Süleyman Çelebi, Seyithan Özaydın, Esra Polat, Cemile Başdaş, Elmas Reyhan Alim, Serdar Sander
doi: 10.14744/nci.2017.60590  

18.
A Histopathological Examination: The Sciatic Nerve Injury Following Analgesic Drug Injection In Rats
Habib Bostan, Murat Çabalar, Serdar Altınay, Yıldıray Kalkan, Levent Tumkaya, Ayhan Kanat, Sabri Balık, Adem Erkut, Dudu Altuner, Ziya Salihoğlu, Abdulkadir Koçer
doi: 10.14744/nci.2017.28190  

19.
Bayes Sendromu ve Erken Dönem Antikoagülasyon
Bayes’ Syndrome and the Opportunities for Early Anticoagulation
Adrian Baranchuk, Bryce Alexander, Göksel Çinier, Manuel Martinez-selles, Ahmet İlker Tekkeşin, Roberto Elousa, Antoni Bayes De Luna
doi: 10.14744/nci.2017.60251  

20.
Kronik Boyun Ağrısında Gündüz Uykuluk Hali, Stres Düzeyleri, Fonksiyonellik ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Tedavilerinin Bu Durumlar Üzerine Olan Etkisi
Daytime Sleepiness, Functionality, Stress Levels in Chronic Neck Pain and Effects of Physical Medicine and Rehabilitation Therapies on These Situations
Selçuk Sayılır
doi: 10.14744/nci.2017.77992  

21.
Lateral Epikondilit Hastalarında Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisinin Etkinliği: Randomize, Plasebo Kontrollü, Çift Kör Bir Klinik Çalışma
Efficacy of Extracorporeal Shock Wave Therapy in Patients with Lateral Epicondylitis: A Randomized, Placebo Controlled, Double-Blind Clinical Trial
Nilgün Şenol Güler, Serdar Sargın, Nilay Şahin
doi: 10.14744/nci.2017.82435  

22.
Uzman ve aile hekimlerinin akılcı ilaç seçimine ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi
Evaluation of specialist and family physicians’ attitudes regarding rational drug selection
Ahmet Akici, Volkan Aydin, Salih Mollahaliloglu, Senay Ozgulcu, Ali Alkan
doi: 10.14744/nci.2017.82788  

23.
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerin Sorunlu İnternet Kullanımı ile İlişkili Etmenler
Factors Associated with Problematic İnternet Use among Children and Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Fatma Hülya Çakmak, Hesna Gül
doi: 10.14744/nci.2017.92668  

24.
Infliximab use in ulcerative colitis flare with Clostridium difficile infection: A report of two cases and literature review.
Bhupinder S. Romana, Abdulmajeed A. Albarrak, Mohamad H. Yousef, Veysel Tahan
doi: 10.14744/nci.2017.79446  

25.
Gansiklovir Sonrasında Gelişen Nötropeni İle İlişkili kafa içi Abse: Olgu Sunumu
Intracranial Abse Associated with Neutropenia Following Ganciclovir: Case Reports
Murat Cansever, Elif Nurdan Özmansur, Alper Özcan, Zehra Filiz Kahraman, Türkan Patıroğlu
doi: 10.14744/nci.2017.13284  

26.
İnfrarenal abdominal aort anevrizma tedavisi sonrası gelişen iskemik kolit: Üçüncü basamak merkeze ait sonuçlar
Ischemic colitis following infrarenal abdominal aortic aneurysm treatment: Results from a tertiary medical center
Ulaş Aday, Ebubekir Gündeş, Durmuş Ali Çetin, Hüseyin Çiyiltepe, Aziz Serkan Senger, Selçuk Gülmez, Mustafa Akbulut, Erdal Polat
doi: 10.14744/nci.2017.80774  

27.
Dev Abdominal Aortik Anevrizma Keseli Tip Ia Endoleak’in Açık Cerrahi Tamiri
Open Repair of Type Ia Endoleak with a Giant Abdominal Aortic Aneurysm Sac
Cemal Kocaaslan, Mustafa Aldag, Tamer Kehlibar, Mehmet Yilmaz, Ebuzer Aydin, Bulend Ketenci
doi: 10.14744/nci.2017.79037  

28.
Safra Kesesi Kanseri İçin Cerrahi Sonuçlar: Tek Merkez Deneyimi
Outcomes of Surgery for Gallbladder Cancer: Single Center Experience
Adil Baskiran, Emrah Sahin, Nese Karadag, Tevfik Tolga Sahin, Bora Barut, Dincer Ozgor, Abuzer Dirican
doi: 10.14744/nci.2017.69320  

29.
Kalıcı Pil İmplantasyonu Sırasında Subklaviyan Ven Ponksiyonuna Bağlı Oluşan Masif Pulmoner Hemoraji ve Hemoptizi
Subclavian Vein Puncture-Induced Massive Pulmonary Hemorrhage and Hemoptysis During Pacemaker Implantation
Nizamettin Selçuk Yelgeç, Altuğ Ösken, Ceyhan Türkkan, Ahmet Taha Alper
doi: 10.14744/nci.2017.86619   (1 kere görüntülendi)

30.
Spontan Koroner Arter Diseksiyonuna Sekonder Akut Koroner Sendrom Gelişen Hastalarda Sistemik İnflamatuar Aktivite
Systemic Inflammatory Activation in Patients with Acute Coronary Syndrome Secondary to Nonatherosclerotic Spontaneous Coronary Artery Dissection
Yiğit Çanga, Tolga Sinan Güvenç, Ali Nazmi Çalık, Mehmet Baran Karataş, Tahir Bezgin, Tolga Onuk, Ahmet Okan Uzun, Veysel Ozan Tanık, Barış Güngör, Osman Bolca
doi: 10.14744/nci.2017.59244  

31.
Sağlıklı Genç Bireylerde Strese Bağlı Artış Gösteren Kortizol Seviyesinin Dinamik ve Statik Denge Skorları Üzerine Etkisi
The Effect of Cortisol Level Increasing Due to Stress in Healthy Young Individuals on Dynamic and Static Balance Scores
Mahmut Çay, Cihat Uçar, Deniz Şenol, Furkan Çevirgen, Davut Özbağ, Zühal Altay, Sedat Yıldız
doi: 10.14744/nci.2017.42103  

32.
Deneysel Peritonitte İntraabdominal Uygulanan Mesalazinin (5 Aminosalisilik asit) etkinliği
The Effect Of Intra-Abdominally Administered Mesalazine (5- Aminosalicylic Acid) In Experimental Peritonitis.
Aziz Şener, Alper Şahbaz, Leyla Türker Şener, Merva Soluk Tekkeşin, Bülent Kaya
doi: 10.14744/nci.2017.48379  

33.
Geriatrik Depresyon Skalası-15 (Kısa Form)' in Türk Yaşlı Nüfusunda Geçerlik Ve Güvenirliği
Validity and Reliability of Geriatric Depression Scale - 15 (Short Form) in Turkish older adults
Busra Durmaz, Pinar Soysal, Hulya Ellidokuz, Ahmet Turan Isık
doi: 10.14744/nci.2017.85047  

34.
Kalp cerrahisi sonrası bradiaritmi gelişimi ve kalıcı kalp pili implantasyonu
Bradyarrhythmia development and permanent pacemaker implantation after cardiac surgery
Ceyhan Türkkan, Damirbek Osmanov, Ersin Yıldırım, Kazım Serhan Özcan, Servet Altay, Hakan Hasdemir, Ahmet Taha Alper, Nazmiye Özbilgin, İzzet Celal Erdinler, Kadir Gürkan
doi: 10.14744/nci.2017.20438  

35.
Diyabetik ve Nondiyabetik Obez Hastalarda Deri Bulgularının Karşılaştırılması: Prospektif Kontrollü Bir Çalışma
Comparison of Cutaneous Manifestations in Diabetic and Non-diabetic Obese Patients: A Prospective-Controlled Study
Emin Ozlu, Tugba Kevser Uzuncakmak, Mumtaz Takır, Necmettin Akdeniz, Ayse Serap Karadag
doi: 10.14744/nci.2017.68553  

36.
Rekürren Senkop Atakları ile Presente Olan Yönetimi Zor bir Vazospazm Olgusu
Difficult Management of a Patient Presenting with Recurrent syncope Caused by Diffuz Vasospasm
Abdulkadir Uslu, Serdar Demir, Munevver Sarı, Cem Doğan, Ozge Akgün, Mehmet Çelik, Taylan Akgün
doi: 10.14744/nci.2017.82160  

37.
KULAK ATREZİSİNDE APOPTOZU DÜZENLEYEN miRNA'LARIN ROLÜ VAR MI?
EAR ATRESIA: IS THERE A ROLE FOR APOPTOSIS REGULATING miRNAs?
Ezgi Aslan, Emre Akbaş, Sena Yılmaz, Ahmet Salih Karaoğlu, Ubeyde Telli, Salih Yıldırım, Hilal Güdek, Mahmut Tayyar Kalcıoğlu, Sarenur Yılmaz, İbrahim Akalın
doi: 10.14744/nci.2017.26680  

38.
Yaşlı Hastalarda Endoskopik retrograd kolanjiopankreotografi işlemi: Sepsiste güvenilir seçenek
Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography in elderly patients: A safe choice in sepsis
Ebru Tarıkçı Kılıç, Levent Doğanay, Kamil Özdil
doi: 10.14744/nci.2018.92679  
Makale Özeti

39.
Acil Servis Odası Toplantılarının Akut İskemik İnmeli Hastalarda Kapı-İğne Zamanının İyileştirilmesi Üzerindeki Etkileri: Tek Merkez Deneyimi
Impact of Emergency Room Meetings on Improvement of Door-to-Needle Times in Acute Ischemic Stroke Patients: A Single Center’s Experience
Bilgehan Atılgan Acar
doi: 10.14744/nci.2017.00378  

40.
Persistan Müllerian Kanal Sendromu'nun eşlik ettiği Transvers Testiküler Ektopi'ye yaklaşım
Management of Transverse Testicular Ectopia with Persistent Mullerian Duct Syndrome
Sabri Cansaran, Serdar Moralıoğlu, Ayşenur Celayir, Oktav Bosnalı, Rahime Gül Yeşiltepe Mutlu
doi: 10.14744/nci.2018.22755  

41.
Adölesan hastada çok sayıda Brown tümörü ile ortaya çıkan paratiroid adenomu
Parathyroid adenoma presenting with multiple Brown tumor in adolescent patient
Serdar Aslan, Meltem Ceyhan Bilgici, Rıza Ferit Bernay, Hasan Murat Aydın, Mustafa Bekir Selçuk
doi: 10.14744/nci.2018.35693  

42.
Subklinik romatizmal kalp hastalığı: Tek merkez deneyimi
Subclinical rheumatic heart disease: A single center experience
Şeyma Kayalı, Nuran Belder
doi: 10.14744/nci.2017.73384  

43.
Gastroözefagial Reflü Hastalarında Cerrahi Tedavi
Surgery treatment in Gastroesophageal reflux Disease
Adil Başkıran, Mustafa Ateş
doi: 10.14744/nci.2017.26818  

44.
Aspirin Direnci ile Koroner Ateroskleroz Yayginlik ve Şiddeti Arasindaki İlişki
The Association Between Aspirin Resistance and Extend and Severity of the Coronary Atherosclerosis
Serkan Kahraman, Ali Dogan, Murat Ziyrek, Emrah Usta, Onder Demiroz, Cavlan Ciftci
doi: 10.14744/nci.2017.26779  

45.
Uzun Süreli Bilgisayar Kulanımının Kuru Göz Üzerine Etkisi
The Effect of Long Term Computure Use on Dry eye
Sezen Akkaya, Tuğba Atakan, Banu Açıkalın, Sibel Aksoy, Yelda Özkurt
doi: 10.14744/nci.2017.54036  

46.
Çocuk Kanser Hastalarında Kısa Süreli Kullanılan Granülosit Koloni Stimüle Edici Faktörün Kemik Metabolizması Üzerine Etkileri
The Effects of short-term use of granulocyte colony-stimulating factor on Bone Metabolism in Children with Cancer Patients
Ayşe Bozkurt Turhan, Çiğdem Binay, Özcan Bör, Enver Şimşek
doi: 10.14744/nci.2017.59320  

47.
Serebral palsili çocuklarda D vitamini (Serebral palsili çocuklarda D vitamini seviyeleri kontrol edilmelimidir?)
Vitamin D status of children with cerebral palsy (Should vitamin D levels be checked in children with cerebral palsy?)
Pınar Akpınar
doi: 10.14744/nci.2017.09581  

48.
Metaplastik Meme Kanserinde Tedavi Yaklaşımı Ne Olmalı? 5 Vakalık Olgu Sunumu
What should be treatment approach in metaplastic breast cancer? A report of 5 cases
Turan Acar, Nihan Acar, Gülten Sezgin, Melek Bekler Gökova, Betül Bolat Küçükzeybek, Mehmet Hacıyanlı
doi: 10.14744/nci.2018.09124  

49.
İdiopatik Subjektif Tinnituslu Hastaların, Kulak Manyetik Rezonans Görüntülerinin Histogram Analizi İle Değerlendirilmesi
An Evaluation Of Magnetic Resonance Imaging With Histogram Analysis In Patients With Idiopathic Subjective Tinnitus
Murat Baykara, Saime Sağıroğlu
doi: 10.14744/nci.2018.72593  

50.
Abnormal Pap-smear frequency and comparison of repeat cytological follow-up with colposcopy during patient management; The importance of pathologist's guidance in the management
Anormal Pap-smear sıklığı ve hasta yönetiminde sitoloji tekrarı ile kolposkopinin karşılaştırılması; Yönetimde patoloğun rehberliğinin önemi
Erol Arslan, Fulya Gokdagli, Halenur Bozdag, Dogan Vatansever, Michael Karsy
doi: 10.14744/nci.2018.93270  

51.
Yarıkırsal alanda yaşayan erişkinlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değerlendirilmesi
Assessment of health promoting lifestyle behaviours of adults living in the semi-rural area
Hatice Aygar, Sevil Akbulut Zencirci, Gülsüm Öztürk Emiral, Melike Alaiye, Aziz Soysal, Muhammed Fatih Önsüz, Burhanettin Işıklı, Selma Metintaş
doi: 10.14744/nci.2017.19327  

52.
Birinci Basamakta Ürtiker Tanı ve Tedavisi
Diagnosis and Treatment of Urticaria in Primary Care
Melek Aslan Kayıran, Necmettin Akdeniz
doi: 10.14744/nci.2018.75010  

53.
ACTH Salgılayan Atipik Timik Karsinoid Tümöre Bağlı Ektopik Cushing Sendromu
Ectopic Cushing's Syndrome due to ACTH Secreting Atypic Thymic Carcinoid Tumor
Cevdet Duran, Meryem Ilkay Eren Karanis, Suleyman Bakdik, Uysaler Aslan, Mustafa Çalık, Saniye Goknil Çalık
doi: 10.14744/nci.2018.53244  

54.
Doğumsal brakiyal pleksus felcinde egzersiz dozlarının fonksiyonel iyileşme üzerine etkisi: randomize kontrollü bir çalışma
Effect of exercise doses on functional recovery in neonatal brachial plexus palsy: a randomized controlled study
Nilay Şahin, Ali Yavuz Karahan
doi: 10.14744/nci.2017.29200  

55.
Kas iskelet sisteminin ateşli silah yaralanmalarında silah tipinin, müdahalelerin ve transport zamanının komplikasyonlar üzerine etkisi.
Effects of weapon types, interventions, and transport times on complications in combat injuries to musculoskeletal system
Rahman Şenocak, Hüseyin Taş, Orhan Üreyen, Şahin Kaymak, Oğuz Hançerlioğulları
doi: 10.14744/nci.2018.09225  

56.
İnferior Petrosal Sinüs Örneklemesinin Cushing Hastalığının Tanı ve Tedavisine Katkısı ve MRG ile karşılaştırılması
Efficiency of Inferior Petrosal Sinus Sampling in the Diagnosis of Cushing’s Disease and Comparison with MRI
Tümay Bekci, Ümit Belet, Ayşegül İdil Soylu, Fatih Uzunkaya, Mesut Öztürk, Ayşegül Atmaca
doi: 10.14744/nci.2018.83584  

57.
Saç beyazlaması ve obesite genç orta yaşlı erkeklerde asendan aort dilatasyonu ile bağımsız ilişkiliidir
Hair whitening and obesity are independently related to ascending aorta dilatation in young-middle aged men
Mustafa Cetın, Emrah Bozbeyoğlu, Turan Erdoğan, Sinan Altan Kocaman, Ömer Şatıroğlu, Murtaza Emre Durakoğlugil
doi: 10.14744/nci.2017.43433  

58.
Diyabetik ayak yaralarında yüksek HbA1C değeri antibiyotik tedavisinin uzaması için bir belirteç midir?
Is high level of HbA1C an indicator for extended period of antibiotherapy in diabetic foot ulcers?
Mustafa Doğan, Lütfi Çağatay Onar, Bilgehan Aydın, Seyit Ali Gümüştaş
doi: 10.14744/nci.2018.25582  

59.
Ranunculus arvensis'e bağlı gelişen fitokontakt dermatit: Üç olgu sunumu
Phytocontact dermatitis due to Ranunculus arvensis: report of three cases
İsa An, Derya Uçmak, Mustafa Esen, Özlem Devran Gevher
doi: 10.14744/nci.2018.93695  

60.
İmplantable Cardioverter Defibrilatör implante Edilmiş Hastalarda MADIT-ICD Skoru ile Uzun Dönem İstenmeyen Kardiyovasküler Olaylar arasındaki ilişki
Relation of MADIT ICD Score with Long Term Cardiovascular Events in Patients with Implantable Cardioverter Defibrilator
Abdulkadir Uslu, Cem Doğan, Hakan Duman, İbrahim Halil Tanboğa, Lütfü Aşkın, Serdar Sevimli
doi: 10.14744/nci.2018.69335  

61.
Isotretinoin tedavisine bağlı gelişen sakroileit: tesadüf mü nedensel bir ilişki mi?
Sacroiliitis during isotretinoin treatment: causal association or coincidence?
Ece Aydoğ, Gülcan Öztürk, Asuman Cömert, Neslihan Tasdelen, Özlem Akın, Duygu Geler Külcü
doi: 10.14744/nci.2018.93798  

62.
Tip III Akromioklavikular Çıkıkların Cerrahi Tedavisi: Hook plaklamaya karşın Bosworth Tekniği
Surgical Treatment of Type III Acromioclavicular Dislocation: Bosworth technique versus Hook Plating
Seyit Ali Gümüştaş, Fevzi Sağlam, Baran Kömür, Ahmet Güray Batmaz, İsmail Yukunc, Hacı Bayram Tosun, Halil İbrahim Bekler
doi: 10.14744/nci.2017.65037   (117 kere görüntülendi)

63.
Transobturator tape cerrahisi sonrası mesh materyalinin transüretral eksizyonu ve re-erezyonu: vaka sunumu
Transurethral excision and re-erosion of mesh material after transobturator tape surgery: A case report
Şener Gezer, Harun Levent Gülcüler
doi: 10.14744/nci.2018.46704  

64.
Gebe kadınların bazıları neden glikoz yükleme testini reddediyor? Türk popülasyonundaki gebelerin gebelikte şeker hastalığı taraması hakkında görüşlerinin değerlendirilmesi
Why some pregnant women refuse glucose challenge test? Turkish pregnant women’ s perspectives for gestational diabetes mellitus screening
Meryem Hocaoğlu, Abdulkadir Turgut, Kadir Güzin, Oğuz Devrim Yardımcı, Taner Günay, Ergül Demirçivi Bör, Esra Akdeniz, Ateş Karateke
doi: 10.14744/nci.2018.37167  

65.
Jüvenil idyopatik artriti taklit eden bir akut lenfoblastik lösemi olgusu
A case of acute lymphoblastic leukemia mimicking juvenile idiopathic arthritis
Ferhat Demir, Nilgün Eroğlu, Ayşenur Bahadır, Mukaddes Kalyoncu
doi: 10.14744/nci.2018.48658  

66.
Patellar Tendon Koruyucu Bir Teknik Olarak Biplanar Retrotüberkül Medial Açık Kama Tibia Osteotomisi
A Patellar Tendon Length Conserving Method: Biplanar Retrotubercle Opening-Wedge Proximal Tibial Osteotomy
Ismail Turkmen, Irfan Esenkaya
doi: 10.14744/nci.2018.52243  

67.
Apelin: Tip 2 diyabetli hastalarda diyabetik nefropatinin erken tanısı için potansiyel yeni bir serum biyomarker
Apelin: A potential novel serum biomarker for early detection of diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetes
Mustafa Demirpençe, Hamiyet Yılmaz, Ayfer Colak, Barış Önder Pamuk, İnanç Karakoyun, Banu Başok
doi: 10.14744/nci.2018.62134  

68.
Konjenital hiatus hernisi- Vaka serisi
Congenital hiatus hernia-A case series
Didem Baskın Embleton, Ahmet Ali Tuncer, Mehmet Surhan Arda, Hüseyin İlhan, Salih Çetinkurşun
doi: 10.14744/nci.2018.58672   (80 kere görüntülendi)

69.
Konjenital Ayna Hayali Hareketi ve Migren Birlikteliği- Vaka Sunumu
Congenital Mirror Movement and Migraine Association- Case Report
Serkan Kırık, Hamza Şahin
doi: 10.14744/nci.2018.59862  

70.
Çocuk Acil Servislerinin Kullanımlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Using Pediatric Emergency Rooms
Yakup Çağ, Mustafa Özçetin, Abdurrahman Avar Ozdemir, Hanim Elveren
doi: 10.14744/nci.2018.79990  

71.
Farklı tipteki hipodiaslı çocukların penil dokularında androjen, östrojen ve progesteron hormon reseptörlerinin mevcudiyeti
Expression of androgen, estrogen and progesterone hormone receptors in penile tissues of children with different types of hypospadias
Ayşenur Celayir, Serdar Moralıoğlu, Handan Çetiner, Gözde Kır, Sinan Celayir
doi: 10.14744/nci.2018.47108  

72.
Türkiye'de Klinik Araştırmalarda Etik Kurul Onayı Nasıl Alınır?
How to get Ethics Committee Approval for Clinical Trials in Turkey?
Hilal İlbars, Berna Terzioğlu Bebitoğlu
doi: 10.14744/nci.2018.68815  

73.
Dekstrokardi ile İlişkili Sol Taraf Poland Sendromu
Left Sided Poland's Syndrome Associated With Dextrocardia
Serçin Özkök, Nurdan Erol, Canver Önal, Ali Yıkılmaz
doi: 10.14744/nci.2018.82698  

74.
Antrokoanal polip hastalarında poliplerin kökeni ve eşlik eden sinonazal patolojiler: 22 hastanın analizi
Origin of polyps and accompanying sinonasal pathologies in antrochoanal polyp patients: analysis of 22 patients
Süha Ertuğrul
doi: 10.14744/nci.2018.87513  

75.
Retinopatisi Olan ve Olmayan Tip 2 Diyabetli Hastalarda Tırnak Yatağı Videokapillaroskopi Bulgularının Değerlendirilmesi
The Evaluation of Nailfold Videocapillaroscopy findings in Type 2 Diabetic Patients with and without Diabetic Retinopathy
Sibel Bakirci Üreyen, Erkan Çelik, Seyyid Bilal Açıkgöz, Zeynep Ertürk, Aysel Gürkan Toçoğlu, Narin Nasıroğlu İmga, Muhammed Kaya, Ali Tamer
doi: 10.14744/nci.2018.02222  

76.
İnmeli Hastalarda Gövde Bozukluk Skalasının Türkçe Geçerlilik Ve Güvenilirliğinin Gösterilmesi
The Validity And Reliability Of The Turkish Version Of The Trunk Impairment Scale In Stroke Patients
Sinem Sağ, Raikan Büyükavcı, Füsun Şahin, Mustafa Serdar Sağ, Beril Doğu, Banu Kuran
doi: 10.14744/nci.2018.01069  

77.
Cerrahi bilimi içerisinde Türk-Osmanli ürolojisi kuruluşu ve gelişimi süreci tarihi
The history of establishment and evaluation period of Ottoman-Turkish urology inside the surgical science
Ayhan Verit, Ahmet Ürkmez, Sedat Tellaloğlu
doi: 10.14744/nci.2018.52296  

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
78.
Ektopik Gebeliğin Metotreksat ile Tedavi Başarısında Belirleyici Faktörler: Tek merkezli Çalışma
Predictive Factors of Methotrexate Treatment Success in Ectopic Pregnancy: A Single Tertiary Center Study
Çiğdem Pulatoğlu, Ozan Doğan, Alper Başbuğ, Aşkı Ellibeş Kaya, Ahmet Yıldız, Osman Temizkan
doi: 10.14744/nci.2017.04900   (22 kere görüntülendi)

DAVETLI DERLEME
79.
Down Sendromunda Tekrarlayan Enfeksiyonlarin Altinda Yatan Sebepler
Underlying Factors Of Recurrent Infections In Down Syndrome
Türkan Patıroğlu, Murat Cansever, Fulya Bektaş
doi: 10.14744/nci.2017.69379   (80 kere görüntülendi)

80.
Neodimyum Mıknatıslarının Sağlık Alanında Kullanımı ve Sağlık Üzerine Etkileri
The Use of Neodymium Magnets in Healthcare and Their Effects on Health
Cengiz Yüksel, Seyit Ankaralı, Nehir Aslan Yüksel
doi: 10.14744/nci.2017.00483   (8 kere görüntülendi)


 
©NCI 2016. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.
LookUs & Online Makale