ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Economic Analysis of Oral Posaconazole Prophylaxis in Acute Myeloid Leukemia During Remission Induction in Turkey [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-89896 | DOI: 10.14744/nci.2019.89896

Economic Analysis of Oral Posaconazole Prophylaxis in Acute Myeloid Leukemia During Remission Induction in Turkey

Elif Umit, Mehmet Baysal, Hakki Onur Kirkizlar, Ahmet Muzaffer Demir
Trakya University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Edirne, Turkey

INTRODUCTION: Introduction: Invasive fungal infections (IFI) are an important and trending causes of mortality in patients with acute leukemia, especially during the remission induction.
METHODS: 225 patients who have been diagnosed with acute myeloid leukemia (AML) and undergoing intensive treatment for remission induction have been enrolled in the study in a retrospective manner.
RESULTS: Within the whole group which consisted of 225 patients, 90 patients received prophylactic antifungal treatment ( PAT) (40%) while 135 patients did not (60%). Mean cost of hospitalization was 9.151,6 (2.872,6-20.483,3) US dollars. Gender distribution and mean ages of groups were similar. 114 patients not on PAT (84.4%) and 5 patients on PAT (5,5%) received intravenous antifungal treatment. 32 of the patients who are not on PAT (23,7%) and 11 of the patients on PAT died during remission induction (12,22%). Mean days of hospitalization was 22,61 days for patients on PAT and 33,89 days for patients who are not on PAT. In patients on PAT, mean number of transfused platelet units was 6 (0-9) while 12,51 (4-43) units for patients who are not on PAT.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, oral suspension form of posaconazole was observed to be cost-effective to prevent IFI with a significant decrease in mortality during remission induction treatment.

Keywords: Acute Myeloid Leukemia, Invasive Fungal Infection

Türkiye'de Remisyon İndüksiyonu Sırasında Akut Miyeloid Lösemide Oral Posakonazol Profilaksisinin Ekonomik Analizi

Elif Umit, Mehmet Baysal, Hakki Onur Kirkizlar, Ahmet Muzaffer Demir
Trakya University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Edirne, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: İnvaziv mantar enfeksiyonları (IFI), özellikle remisyon indüksiyonu sırasında akut lösemili hastalarda önemli ve eğilimli bir mortalite nedenidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Akut miyeloid lösemi (AML) tanısı almış ve remisyon indüksiyonu için yoğun tedavi gören 225 hasta retrospektif olarak çalışmaya alındı.
BULGULAR: Toplam 225 hastadan oluşan grubun tamamında 90 hastaya profilaktik antifungal tedavi (PAT) (% 40), 135 hasta (% 60) almadı. Ortalama hastanede yatış maliyeti 9.151,6 (2.872,6-20.483,3) ABD doları idi. Cinsiyet dağılımı ve ortalama yaş grupları benzerdi. PAT'de olmayan 114 hasta (% 84.4) ve PAT'li 5 hasta (% 5,5) intravenöz antifungal tedavi aldı. PAT'de olmayan hastaların 32'si (% 23,7) ve PAT'li hastaların 11'i remisyon indüksiyonu sırasında (% 12,22) öldü. Ortalama hastanede yatış günleri PAT hastaları için 22,61 gün, PAT olmayan hastalar için 33,89 gün idi. PAT hastalarında ortalama transfüzyon yapılan trombosit ünitesi sayısı 6 (0-9) iken, PAT olmayan hastalar için 12,51 (4-43) ünite idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda, IFI'yi önlemek için remisyon indüksiyon tedavisi sırasında mortalitede belirgin bir azalma olduğunu gösteren posakonazolün oral süspansiyon formunun maliyet açısından etkili olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Akut Myeloid Lösemi, İnvaziv fungal infeksiyonCorresponding Author: Elif Umit

Quick Search
LookUs & Online Makale