ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 6 Issue : 3 Year : 2019

 
Analysis of Late-onset Neonatal Sepsis Cases in a Level Three Neonatal Intensive Care Unit [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-39018 | DOI: 10.14744/nci.2019.39018  

Analysis of Late-onset Neonatal Sepsis Cases in a Level Three Neonatal Intensive Care Unit

Ali Gul1, Sahin Takci2
1Department of Pediatrics, School of Medicine Gaziosmanpasa University Tokat, TURKEY
2Department of Pediatrics Division of Neonatology, School of Medicine Gaziosmanpasa University Tokat, TURKEY

INTRODUCTION: Background and Aim: Newborns in neonatal intensive care units (NICUs) are at a high risk for developing nosocomial infections (NIs), which can result in morbidity and mortality. In this study, we aimed to ascertain the bacteriological profiles and their antimicrobial susceptibility patterns in NIs.
METHODS: We conducted a cross-sectional study in the NICU. Late-onset sepsis (LOS) cases confirmed with blood cultures were evaluated retrospectively. Laboratory parameters, demographics, and clinical data were collected and analyzed from hospital records retrospectively.
RESULTS: Of 1210 infants in the NICU, 76 (6.3%) had LOS. A total of 86 episodes of LOS were documented; in 10 infants, 2 pathogens were identified. The mean gestational age (GA) of the infants with LOS was 33.2 ± 4.8 weeks (23 to 42 weeks). Gram-positive cocci (GPC) caused most of the LOS episodes (65.8%, 50/76), with coagulase-negative Staphylococcus (CoNS) as the most common cause of LOS (50%, 38/76). Gram-negative rod species (GNRs) accounted for 32.9% (25/76) of LOS cases, and fungi accounted for 1.3% (1/76). The mortality rates for GNR and GPC were 17.9% and 6.4%, respectively (P > 0.05). The mean CRP and conjugated bilirubin levels for the GPC and GNR groups were 37.5 vs 29.5 mg/dl and 0.7 vs 1.5 mg/dl, respectively (p> 0.05). GNRs had a 20–25% ceftriaxone resistance. Two (4%) GPC species were resistant to linezolid, while all were susceptible to vancomycin. All of the GNRs were susceptible to carbapenems.
DISCUSSION AND CONCLUSION: These results underscore the recent emergence of CoNS in NICUs. LOS due to GNRs seems to display higher C-reactive protein and conjugated bilirubin values than those due to GPC. Clinical monitoring of NIs and bacterial resistance profiles are required in all NICUs.

Keywords: Newborn, sepsis, antibiotic susceptibility, nosocomial infection, etiology of neonatal sepsis.


Üçüncü Seviye Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Geç Başlangıçlı Yenidoğan Sepsis Olgularının Değerlendirilmesi

Ali Gul1, Sahin Takci2
1Department of Pediatrics, School of Medicine Gaziosmanpasa University Tokat, TURKEY
2Department of Pediatrics Division of Neonatology, School of Medicine Gaziosmanpasa University Tokat, TURKEY

GİRİŞ ve AMAÇ: Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde (YYBÜlerinde) yenidoğanlar, morbidite ve mortalite oranı yüksek olan nozokomiyal enfeksiyonların (NEın) gelişmesi için yüksek risk altındadırlar. Bu çalışmada, NEın bakteriyolojik profillerini ve antimikrobiyal duyarlılık durumlarını saptamayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: YYBÜsinde kesitsel bir çalışma yürüttük. Kan kültürleri ile teyit edilen geç başlangıçlı yenidoğan sepsisi (GBYSi) olguları retrospektif olarak değerlendirildi. Laboratuvar parametreleri, demografik özellikler ve klinik veriler hastane kayıtlarından retrospektif olarak toplanarak analiz edildi.
BULGULAR: YYBÜsinde 1210 bebeğin 76'sında (% 6.3) GBYSi vardı. Toplam 86 GBYS atağı belgelendi; 10 bebekte 2 patojen tespit edildi. GBYSli bebeklerin ortalama gebelik haftası 33.2 ± 4.8 hafta (23-42 hafta) idi. GBYS ataklarının çoğunda Gram-pozitif koklar (GPC) (% 65,8, 50/76), mikroorganizma olarak da en yaygın neden koagülaz-negatif Staphylococcus (CoNS) (% 50, 38/76) saptandı. Gram-negatif basil (GNR) türleri GBYS vakalarının %32,9 (25/76) oluşturdu ve mantarların oranı % 1,3’tü (1/76). GNR ve GPC için mortalite oranları sırasıyla % 17,9 ve % 6,4 idi (p> 0.05). GPC ve GNR grupları için ortalama CRP ve konjuge bilirubin seviyeleri sırasıyla 37,5’e 29,5 mg / dl ve 0,7’ye göre 1.5 mg / dl idi (iki karşılaştırma için p> 0.05;). GNRlerde % 20-25'lik bir seftriakson direnci vardı. İki (% 4) GPC suşu, linezolide dirençli iken, hepsi vankomisine karşı duyarlıydı. Tüm GNRler karbapenemlere duyarlıydı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu sonuçlar, YYBÜlerde CoNS’un yeni ortaya çıkışının altını çizmektedir. GNRlere bağlı GBYSler, GPCa bağlı olanlardan daha yüksek C-reaktif protein ve konjuge bilirubin değerleri sergilemektedir. Tüm YYBÜlerde NEın ve bakteriyel direnç profillerinin izlenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, sepsis, antibiyotik duyarlılığı, nozokomiyal enfeksiyon, yenidoğan sepsis etiyolojisi.
Corresponding Author: Ali Gul


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar 
©NCI 2019. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.