ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 6 Issue : 2 Year : 2019

 
Investigation of the frequency of C5-C6 radiculopathy and shoulder rotator cuff lesions coexistance [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-04796 | DOI: 10.14744/nci.2018.04796  

Investigation of the frequency of C5-C6 radiculopathy and shoulder rotator cuff lesions coexistance

Çiğdem Arifoğlu Karaman1, Bengi Öz2, Aylin Sarı1
1Erenkoy Physical Therapy And Rehabilitation Hospital, Istanbul, Turkey
2Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Katip Celebi University Ataturk Training And Research Hospital, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the coexistence of C5 and/or C6 root compression with rotator cuff pathologies and its effect on pain and disability.
METHODS: Sixty-five patients with pain radiating from neck to shoulder were retrospectively evaluated about demographic data, duration of symptoms, overhead activities, physical examination. Visual numerical scale (VNS), Quick DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand) and Shoulder Pain and Disability Index (SPADI) data were recorded. Cervical magnetic resonance imaging (MRI) was used to evaluate C5-C6 root compression which were separated into two groups as patients with and without upper trunk root compression (UTRC). These groups were compared according to MRI findings of rotator cuff pathologies.
RESULTS: In our results 12,3% C5 root compression, 41,5% C6 root compression, 44,6% UTRC was detected. There was no difference between the groups regarding to Hawkins and Neer tests. Yergason and Jobe tests were statistically higher in patients without UTRC. In shoulder MRI’s subscapular muscle tear was significantly higher in patients with UTRC. Other shoulder MRI findings were not different between the groups. VNS-neck and SPADI-pain scores were significantly higher in patients without UTRC; however there was no difference between the groups in scores of VNS-shoulder, Quick DASH, SPADI-disability and SPADI-total.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Pain radiating from neck to shoulder that is caused by C5-C6 root compression does not create a predisposition for clinical, radiologic and functional pathologies in shoulder joint. It seems difficult to diagnose the exact origin of pain in patients who refer with neck pain radiating to shoulder based on findings of cervical or shoulder MRI.

Keywords: Cervical radiculopathy, rotator cuff lesion, impingement syndrome, C5 root compression, C6 root compression


C5-C6 Radikülopati ve Omuz Rotator Manşon Lezyonlarının Birlikte Görülme Sıklığının Araştırılması

Çiğdem Arifoğlu Karaman1, Bengi Öz2, Aylin Sarı1
1Erenköy Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada C5 ve/veya C6 sinir köklerinin basısı ile omuz rotator manşon patolojilerinin birlikteliği ve bunun ağrı ile dizabilite üzerine etkisi değerlendirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Boyundan omuza yayılan ağrı şikâyeti ile başvuran 65 hastanın demografik verileri, boyun ve omuz ağrısı süreleri, baş üstü aktivite gerektiren işlerde çalışma durumu, fizik muayene verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Ağrı ve fonksiyonellik vizüel nümerik skala (VNS), Quick DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand) ve Omuz Ağrı ve Özürlülük İndeksi (OAÖİ) (Shoulder Pain and Disability Index, SPADI) verileriyle değerlendirildi. Servikal manyetik rezonans görüntülemelerde (MRG) C5-C6 kök basısı varlığına göre hastalar üst trunkus kök basısı (ÜTKB) olanlar ve olmayanlar olmak üzere iki gruba ayrıldı. Gruplar MRG bulgularına göre omuz patolojileri açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hastaların %12,3’ünde C5, %41,5’inde C6 kök basısı, %44,6’sında ÜTKB saptandı. Hawkins ve Neer testleri açısından gruplar arasında farklılık saptanmazken, Yergason ve Jobe testleri ÜTKB olmayanlarda istatistiksel olarak daha yüksek pozitifti. Omuz MRG’leri değerlendirildiğinde ÜTKB olanlarda yalnızca subskapularis kas yırtığı görülme sıklığı anlamlı olarak daha yüksekti. Diğer omuz MRG bulguları açısından farklılık saptanmadı. VNS-boyun ve OAÖİ-ağrı skorları ÜTKB olmayanlarda anlamlı olarak daha yüksekken, VNS-omuz, Quick DASH, OAÖİ-dizabilite ve OAÖİ-toplam skorları açısından gruplar arasında anlamlı farklılık yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma servikal MRG’de saptanan ve boyundan omuza yayılan ağrıya neden olan C5-C6 kök basısının omuzda klinik, radyolojik ve fonksiyonel bir patolojiye predispozisyon yaratmadığını desteklemektedir. Sadece servikal veya omuz MRG bulgularına dayanarak ağrının kaynağının söylenmesi de güç görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Servikal radikülopati, rotator manşon lezyonu, impingement sendromu, C5 kök basısı, C6 kök basısı
Corresponding Author: Çiğdem Arifoğlu Karaman, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar 
©NCI 2019. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.