ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 5 Issue : 4 Year : 2018

 
Yazarlara Bilgi - Kuzey Klinikleri Dergisi

Yazarlara Bilgi

İstanbul Kuzey Klinikleri (Northern Clinics of Istanbul - NCI), İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğinin resmi bilimsel yayın organıdır, ulusal ve uluslararası makaleleri yayımlayan, ön değerlendirmeli ve açık erişimli bir genel tıp dergisidir. Dergi yılda dört sayı yayımlanır. Dergi İngilizce yayınlanmaktadır. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin dili İngilizce olmalıdır. Türkçe ve İngilizce tam metinlere Genel Ağ (İnternet) ulaşımı ücretsizdir (www.kuzeyklinikleri.com).

İstanbul Kuzey Klinikleri (Northern Clinics of Istanbul - NCI) klinik, temel ve deneysel araştırma makalelerini, olgu sunumlarını, literatür derlemelerini, çalışma önsonuçlarını içeren kısa bildirileri, teknik notları, editöre mektupları, konferans, kongre ve toplantılarda sunulmuş, ancak yayımlanmamış bildirileri değerlendirmek üzere kabul eder.

Dergide yayımlanan makaleler İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğinin resmi görüşünü temsil etmez. Yayımlanan makale ve şekiller derginin malı olur.

Derginin yazım kurallarında Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals - International Committee of Medical Journal Editors (www.icmje.org) adlı belge temel alınmıştır. Bu belgenin 2008 güncellemesinin Türkçe çevirisine http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/tip/icmje_08.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

Yayımlanmak için kabul edilen yazılar dergi düzenine uygun şekilde gramer, yazım kuralları ve stiller bakımından düzenlenir. İletişimde adı geçen yazara dizgi dosyaları son kontrol ve onay alınması için e-postayla gönderilir. İki gün içinde yanıt verilmelidir. Onay süreci tamamlandığında yazıya DOI numarası verilir.

YAZI TÜRLERİ

İstanbul Kuzey Klinikleri birçok yazı türünü kabul eder. Aşağıda bu türlere ait kısa açıklamalar verilmiştir.

Araştırma Makaleleri: İstanbul Kuzey Klinikleri, tüm alanlarda yapılmış orijinal klinik (normal veya hasta bireylerle yapılan) veya deneysel (insan, hayvan veya in-vitro) araştırma makalelerini kabul eder.
Olgu Sunumları: İstanbul Kuzey Klinikleri ilginç, eğitici veya nadir karşılaşılan olgu sunumlarını yayınlar.

Derlemeler: Derlemeler genellikle davetli derleme şeklinde olmaktadır. İstanbul Kuzey Klinikleri hastalıklarının doğal seyri, güncel tanı ve tedavi yaklaşımları hakkında klinisyenlere yönelik olarak yazılan klinik derlemeleri, hastalıklarının mekanizması ve tedavisinin bilimsel temeli üzerine yapılan temel bilim derlemelerini ve hastalıkların tedavisi için geliştirilen yeni ilaçlar ve cihazlar hakkında yazılmış güncel derlemeleri yayınlar.

Editöryel Yorumlar: Bir makale hakkında yapılan yorum ve analizleri içeren yazılardır. Editöryel yorumlar üzerinde yorum yapılan makale ile aynı sayıda basılırlar.

Editöre Mektup: Bu yazılar İstanbul Kuzey Klinikleri’nde yayınlanmış bir makale hakkında yapılan yorumları, eleştirileri ve katkıları içeren yazılardır. Bu yazılarda, üzerine yorum yapılan makalenin yazarlarına cevap hakkı tanınır. Editöre mektup yazılarında üzerine yorum yapılan makale kaynaklar arasında verilmelidir. Editöre mektuplar, hakkında yorum yapılan makalenin yazılı olarak basımından sonraki 4 hafta içinde gönderilmelidir.

YAZILARIN HAZIRLANMASI

Genel Format: Tüm yazılar A4 boyutlarında yazılmalı, sayfanın kenar boşlukları üstten, alttan ve yanlardan 2,5 cm kalacak şekilde düzenlenmelidir. Kaynaklar makale içinde yapılan atıf sırasına göre dizilmelidir. Dergimiz ilke olarak, makalelerde Türkçe yayınların da kaynak gösterilmesini önermektedir. Kaynaklar, tablolar ve şekil açıklamaları dahil metnin tümü 2 satır aralıklı, sola dayalı, satır sonu tireleme olmadan ve 11 punto yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Mümkün olduğu sürece metinler, semboller ve diğer özel karakterler için “Times New Roman” veya “Arial” yazı biçimi kullanılmalıdır. Koyu, Eğik, Yunan Alfabesi, Matematik, Altsimge ve Üstsimge karakterlerini göstermek için kelime işlemci programınızın biçimlendirme özellikleri kullanılmalıdır. Kısaltmaların açıklamaları ilk kullanıldıkları yerde verilmeli ve takiben parantez içinde kısaltması yazılmalıdır. Başlık sayfasından başlayarak tüm sayfalar numaralandırılmalıdır (1. sayfa başlık sayfası, 2. sayfa Türkçe özet, 3. sayfa İngilizce özet olacak şekilde). Sayfa numarası her sayfanın sağ üst köşesine yerleştirilmelidir. Yazının son halini özellikle yazım ve biçimlendirme hatalarına karşı dikkatlice inceleyiniz. Yazı türüne göre önerilen maksimum yazar, kelime, tablo/şekil ve kaynak sayıları aşağıdaki tabloya göre ayarlanmalıdır.

Yazılar herhangi bir kelime işlemci programı ile yazıldıktan sonra “.doc” veya “.rtf” şeklinde kaydedilmelidir. “PDF” formatında gönderilen yazılar kabul edilmeyecektir.

Yazının Bölümleri: Tüm araştırma makaleleri aşağıdaki başlıklara uygun şekilde yazılmalıdır: (1) Başlık sayfası, (2) Türkçe özet ve anahtar sözcükler, (3) İngilizce özet ve anahtar sözcükler, (4) Giriş, (5) Yöntemler, (6) Bulgular, (7) Tartışma, (8) Teşekkür, (9) Çıkar çakışması (conflict of interest), (10) Fonlama kaynakları, (11) Kaynaklar, (12) Şekil açıklamaları, (13) Tablolar, (14) Şekiller. Olgu sunumları, özetlerden sonra giriş, olgu sunumu ve tartışma başlıkları altında düzenlenmelidir. İnceleme yazılarında, yazının gelişimine uygun başlıklar kullanılabilir. Aşağıda yazı içinde geçiş sırasına göre yazının bölümleri ve o başlık ile ilgili açıklamalar verilmiştir.

Başlık Sayfası: Başlık sayfasında aşağıdaki bölümler bulunmalıdır:
1) Yazının başlığı, 2) Tüm yazarların açık ad-soyadları ve ünvanları, 3) Tüm yazarların kurumları, şehir ve ülke adları, 4) Yazışmaların yapılacağı yazarın adı soyadı, açık adresi, telefon ve faks numarası ile e-posta adresi, 5) Kelime sayısı (Başlık sayfası, özetler, kaynaklar, şekil açıklamaları ve tablolar dahil).

Başlık sayfası hakem değerlendirmelerinde problem yaşanmaması ve olabilecek geri dönüşler nedeniyle vakit kaybedilmemesi açısından ''Tam Metin '' içine konulmamalı, ayrı bir dosya olarak sisteme eklenmelidir.

Çalışma daha önce sunulmuş ise başlık sayfasında ayrı bir satır olarak bu durum açıklanmalıdır.

Özet: Başlık sayfasından sonra ayrı sayfalara Türkçe ve İngilizce özet yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler en çok 250 sözcük içermeli ve aşağıdaki başlıklara göre biçimlendirilmelidir: (1) Amaç, (2) Yöntemler, (3) Bulgular, (4) Sonuç. Yukarıdaki başlıklar altında kısaca yazının konusu, çalışmanın nasıl yapıldığı, temel bulguları ve yazarların bu bulgulardan çıkardığı sonuç verilmelidir.

Olgu sunumu özetlerinde herhangi bir alt başlık olmamalıdır. Özetlerde mümkün olduğunca az kısaltma kullanılmalıdır. Özetlerde kaynak olmamalıdır.

Özet sayfasının altında en çok 5 adet anahtar sözcük girilmelidir. Türkçe anahtar kelimeler için Türkiye Bilim Terimleri listesi, İngilizce anahtar kelimeler için Amerikan Ulusal Tıp Kütüphanesi (National Library of Medicine, NLM) Tıbbi Konu Başlıkları (Medical Subject Headings, MeSH) listesinden yararlanılabilir.

Giriş: Kısaca araştırılan konu ile ilgili mevcut veriler ile birlikte çalışmanın amacı yazılmalıdır.

Yöntemler: Çalışmanın nasıl yapıldığı, katılımcıların nasıl seçildiği, hangi yöntemlerin kullanıldığı bu bölümde detaylıca yazılmalıdır. Bilinen yöntemler için kaynak eklenmelidir. Kullanılan yeni veya modifiye yöntemler detaylıca tanımlanmalıdır. İlaçlar ve kimyasal ajanların dozları, konsantrasyonları uygulama yolu ve süreleri belirtilmelidir.

Yöntemler bölümünde bir alt başlık altında, verilerin özetlenmesi, hipotezin test edilmesi ve testlerde temel alınan istatistiksel farklılık düzeyi dahil kullanılan tüm istatistiksel metotlar kısa ve öz bir şekilde yazılmalıdır. Kabul aşamasına gelmiş tüm yazılar detaylı bir istatistiksel değerlendirmeden geçirilir. Mümkün olduğunca standart istatistiksel yöntemler kullanılmalı, daha nadir ve yeni istatistiksel yöntemler kullanıldığında bu yöntemlere ait kaynaklar eklenmelidir. Gerek duyulduğunda kullanılan sıra dışı, komplike veya yeni istatistiksel yöntemlere ait daha detaylı açıklamalar, ayrı dosyalar halinde, çevrimiçi destekleyici veri olarak okuyuculara sunulabilir. İstatistiksel analiz için kullanılan yazılımın adı ve sürüm numarası verilmelidir. İstatistiksel değerlendirmeler için “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals:Writing and Editing for Biomedical Publication,” belgesinin istatistik bölümündeki öneriler temel alınmalıdır (http://www.ICMJE.org).

Bulgular: Bulgular mantıksal bir sırada ve metinde olabildiğince ayrıntılı yazılmalı, şekil ve tablolar ile desteklenmeli; şekil ve tablolarda verilen bilgiler, gerekmedikçe metinde tekrarlanmamalıdır.

Tartışma: Ağırlıklı olarak çalışma ile ilgili veriler tartışılmalı, yerli ve yabancı kaynaklarla desteklenmelidir. Konu ile doğrudan ilgisi olmayan genel bilgilere uzun uzun yer vermekten kaçınılmalıdır.

Teşekkür: Çalışmaya katkısı olmuş ancak yazarlık kriterlerini karşılamayan bireylerin adları bu bölümde verilmelidir. Teşekkür bölümünde adları geçen tüm bireylerin onayı alınmalıdır. Teşekkür bölümü ayrı bir dosya olarak sisteme eklenmeli, ''Tam Metin '' içine konulmamalıdır.

Çıkar Çakışması (Conflict of Interest): Bu başlık altında tüm potansiyel çıkar çakışmaları ve varsa rekabet (competing interest) alanları beyan edilmelidir. İlaç şirketleri, biyomedikal cihaz üreticileri veya makalenin konusu ile ilgili servis veya ürünü olan diğer şirketlerle olan tüm ilişkiler açıkça belirtmelidir. Eğer çıkar çakışması yoksa bu bölüme “çıkar çakışması: yok” ifadesi yazılmalıdır. Çıkar çakışmalarına ait beyanlar kaynaklar sayfasından önceki sayfanın sonuna, teşekkür yazısından hemen sonrasına yazılmalıdır.

Fon/Finans Kaynakları (funding sources): Bu başlık altında varsa çalışmayı destekleyen fon veya kuruluşların adları yazılmalıdır.

Kaynaklar: Kaynaklar metin içinde atıf sırasına göre dizilmelidir. Yayımlanmamış sonuçlar ve kişisel görüşmeler kaynak olarak gösterilmemelidir. Yazarların yalnızca doğrudan yararlandıkları çalışmaları kaynak olarak göstermeleri gerekir; yazımı doğrulanamayan kaynaklar yayın hazırlığı sırasında yazarlardan istenecektir. Dergi isimleri Index Medicus’ta kullanıldığı şekilde kısaltılmalıdır. Dergimiz için kullanılan kısaltma “North Clin Ist” şeklindedir. Altı ya da daha az sayıda olduğunda tüm yazarlar belirtilmeli, altıdan fazla yazar durumunda, altıncı yazarın arkasından “et al.” ya da “ve ark.” eklenmelidir. Kaynakların dizilme şekli ve noktalamalar için aşağıdaki örneklere uyulmalıdır:

1. Dergi: Balci NC, Sirvanci M, Tüfek I, Onat L, Duran C. Spontaneous retroperitoneal hemorrhage secondary to subcapsular renal hematoma: MRI findings. Magn Reson Imaging 2001;19:1145-8.
Baskı aşamasında olanlar için doi numarasına göre: Roten L, Derval N, Sacher F, Pascale P, Wilton SB, Scherr D, et al. Ajmaline attenuates electrocardiogram characteristics of inferolateral early repolarization. Heart Rhythm 2011 Sep 19 [E-pub ahead of print], doi:10.1016/j.hrthm.2011.09.013.

2. Kitap: Katz AM. Physiology of the heart. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2000.

3. Kitap içinde bölüm: Anderson JL, Muhlestein JB. The role of infection. In: Theroux P, editor. Acute coronary syndromes: a companion to Braunwald’s Heart Disease. Philadelphia: W. B. Saunders; 2003. p. 88-107.

4. Web sayfası: Amazing medical facts of the body. Available at: http://www.medindia.net/facts/index.asp?page=3. Accessed March 26, 2014.

Şekil Açıklamaları: Her şeklin açıklaması kaynaklardan hemen sonra ayrı bir sayfada “şekil açıklamaları” başlığı altında ve sıralı olarak verilmelidir. Şekil üzerindeki tüm kısaltmalar ve semboller tanımlanmalıdır.

Şekiller: Bir makaleye ait tüm şekiller alınmadan değerlendirme süreci başlamaz. Şekil sayısı içeriğe uygun sayıda olmalı ve şekiller, metin ve tablolarda sunulan verileri tekrarlamamalıdır. Tüm şekiller ayrı dosyalar halinde, baskıya hazır boyutlarda ve elektronik formatta gönderilmelidir. Şekillerin maksimum yüksekliği 12.5 cm ve maksimum genişliği 18 cm olmalıdır. Renkli şekiller baskıya uygun biçimde RGB renk formatında ve en az 300 DPI çözünürlükte olmalıdır. Gri skaladaki şekiller en az 300 DPI, siyah-beyaz çizimler ise en az 1200 DPI çözünürlükte olmalıdır. Tüm şekiller TIFF veya JPEG formatında kayıt edilmelidir. Gönderilen hiçbir görüntü üzerinde hastanın tanınmasını sağlayacak herhangi bir bilgi bulunmamalıdır. Eğer gönderilen şekilde hasta tanınabiliyorsa hastanın yazılı onayı alınmalıdır.

Tablolar: Her bir tablo ayrı bir sayfada ve iki satır aralıklı olarak hazırlanmalıdır. Tablolar sırasına göre numaralandırılmalıdır. Her tablonun üstünde tablo numarası ile birlikte tablo başlığı bulunmalıdır. Kolonlar arasında dikey çizgiler kullanılmamalıdır. Sadece kolon başlıklarının altında, üstünde ve tablonun en altında yatay çizgiler kullanılmalıdır. Gerek duyulduğunda her tablonun altında açıklayıcı bir not bulunmalıdır. Tabloda kullanılan tüm kısaltmaların açıklamaları tablo altında alfabetik sıraya göre yazılmalıdır. Tablo verileri yayımlanmış başka bir kaynaktan alınmışsa bunun için gerekli izinler alınmalıdır.

ETİK

İstanbul Kuzey Klinikleri dergisi, bilimsel yayın etiğinin kötüye kullanımı ya da ihlali ile ilgili olası durumlarda Committee on Publication Ethics (COPE) akış şemalarını temel almaktadır. Bu konudaki ayrıntılı bilgi için bkz. www.publicationethics.org.

Gönderilen tüm yazılar değerlendirme sürecinde örtüşme veya metin benzerliklerine karşı intihal inceleme yazılımı (iThenticate) ile taranır.

Yazar(lar), insanlar üzerinde yapılan çalışmalarda katılımcı bireylerden Bilgilendirilmiş Onam Formu alındığını yazılarında belirtmeli ve çalışmanın yapıldığı kurumun Etik Kurulu veya eşdeğeri bir kuruldan alınan onay belgesini yazıyla birlikte göndermelidir(ler). Olgu sunumlarında, her olgunun kendisine ait bilgilerin yayın amacıyla kullanılacağına dair bilgilendirildiğini gösterir bir belgenin sunulması gerekir.

İlaç çalışmalarında, çalışmanın Sağlık Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliklerine uygun olarak yürütüldüğü ve etik kurul izni alındığı belirtilmelidir. Etik Kurul onayı alınması gereken çalışmalarda, bu onayın gönderilmemesi durumunda yazı yayınlanmayacaktır. Ayrıca, tüm çalışmalarda “Helsinki Deklarasyonu”, “İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu” ve “İyi Laboratuvar Uygulamaları Kılavuzu’nda belirtilen esaslara uyulmalı, hastalar bilgilendirildikten sonra yazılı veya sözlü izinleri alınmalıdır.

Yazılarda, insan ve hayvanlarda yapılan çalışmalarda kullanılan ameliyat sonrası ağrı giderici tedavi yöntemleri hakkında da bilgi verilmelidir.

YAZARLIK

Gönderilen makalede yazar olarak sıralanan tüm bireyler çalışmaya yeterli emek vermiş olmalı, yazarlık kriterlerini karşılamalı ve katkıda bulunduğu içerik ile ilgili olarak sorumluluk almalıdır. Çalışmanın sonuçları ve bütünlüğü ile ilgili olarak yazıda yer alan her bölüm, en az bir yazarın sorumluluğu altında olmalıdır. Makalede adı geçen yazarlar aşağıdaki koşulların tümünü karşılamalıdır: (1) Çalışmanın düşüncesi ve tasarımı veya analizi ve yorumlanmasına veya her ikisine de önemli katkıda bulunmak, (2) Makalenin yazımı veya bilimsel içeriğinin revizyonuna önemli katkıda bulunmak, (3) Yayınlanmasına karar verilen makalenin son halini onaylamak.

Çok-merkezli çalışmalarda, yazı başlığının altında yazar olarak bildirilenlerin tümü, yazarlık için yukarıda belirtilen şartları yerine getirmelidir. Çalışma için mali destek arama ve bulma ya da sadece verilerin toplanması gibi katkılar tek başına yazar olma hakkını doğurmaz. Ayrıca, çalışmayı yürütenlere yapılan genel yardım ve rehberlikler de yazarlık için yeterli değildir. Çalışmaya çeşitli şekillerde katkıda bulunan ancak yazarlık kriterlerini karışılamayan bireyler, kendi izinlerinin de alınması koşuluyla, “Teşekkür” bölümünde belirtilebilir. Yazarlık hakkında daha detaylı bilgiyi ICMJE sayfasında bulabilirsiniz. Makalelerde yazar sayısını gereksiz artırma gibi etik dışı bir uygulamanın ve kişilerin haksız akademik, vb. yarar sağlama davranışlarının önlenmesi için editör, yazarlardan her bir yazarın yazıya yaptığı katkının açıklanmasını isteyebilir ve bu bilginin yayınlanmasını uygun görebilir. Yazar sıralaması, tüm yazarların ortak kararına dayanmalıdır. Yazarlık sırasının belirlenmesindeki farklılıklardan dolayı, yazarlar tarafından aksi belirtilmedikçe, bildirilen sıra esas alınacaktır. Yazarlar, farklı bir sıralama söz konusu olduğunda bu durumu dipnotla açıklayabilirler.

ÖN YAZI (COVER LETTER)

Her makale bir ön yazı ile gönderilmelidir. Ön yazıda aşağıdaki ifadeler bulunmalıdır: (1) Tüm yazarlar yazarlık kriterlerini karşılamaktadır. (2) Gönderilen yazı eş zamanlı olarak başka bir dergiye yollanmamış ve hali hazırda başka bir dergi tarafından değerlendirilmemektedir. (3) Yazı içeriğinin hiç bir kısmı daha önce yayınlanmamıştır. (4) Yazı tüm yazarlar tarafından okunmuş ve onaylanmıştır.
Tüm editöryel yazışmaların yapılacağı yazarın adı, soyadı, açık adresi, telefon ve faks numarası ile e-posta adresi bu bölümde belirtilmelidir. Bu bölümde kısa bir paragraf ile gönderilen yazının önemine vurgu yapılabilir.

YAZILARIN GÖNDERİLMESİ

İstanbul Kuzey Klinikleri’ne yazılar çevrimiçi gönderim sistemi üzerinden iletilmelidir. Yazarlar, makale gönderim ve değerlendirme süreci hakkındaki soru ve isteklerini bilgi@kuzeyklinikleri.com adresine e-posta olarak iletebilirler. Yazıyı yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak hazırlandıktan sonra çevrimiçi gönderim sistemi sayfasına gidilir. İlk kez sistemi kullanacaklar önce kayıt işlemini yapmalıdırlar. Kayıt işlemi bitince kullanıcı adı ve size özel şifrenizi içeren bir e-posta adresinize gönderilecektir. Daha detaylı bilgi için çevrimiçi makale gönderim sayfasına bakabilirsiniz.

YAZILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazıların dergide yer alabilmesi için daha önce başka bir dergide basılmamış olması ve İstanbul Kuzey Klinikleri Yönetim Kurulu’nun seçtiği Yayın Kurulu tarafından uygun görülmesi gerekir. Yazıların sorumluluğu yazarlara aittir. Yazıların değerlendirmeye alınması için, gönderilen yazıya tüm yazarların onay verdiklerine dair imzalı bir açıklama eklenmesi gerekir. Yayın için uygun bulunan yazıların dizgi ve hazırlık işlemleri sırasında, sorumlu yazara bir “Yazar Onay Formu” gönderilecektir.

Dergiye değerlendirilmek üzere gönderilen makaleler Türkçe ya da İngilizce olabilir. Değerlendirmeye gönderilecek Türkçe metinlerin Türk Dil Kurumu’nun yazım kılavuzuna uygun olması ve dilimize yerleşmiş yabancı terimlerin kendi yazım kurallarımıza göre kullanılması gerekir.

Gönderilen tüm yazılar önce yayın kurulu tarafından değerlendirilir. İstanbul Kuzey Klinikleri’nde yayınlaması uygun görülmeyen, yazım kuralları ve gerekliliklerini yerine getirmeyen veya içerik olarak yeterli bulunmayan bazı yazılar bu aşamada yazarlara geri gönderilir. Yayın kurulu tarafından uygun görülen yazılar daha detaylı değerlendirmeler için hakemlere gönderilir. Yazıların kabulü orijinallik, bilimsel içerik ve çalışmanın konusu ile ilgili derginin yayın dengesine bağlıdır. Yazı hakkında verilen karar genellikle 6 hafta içinde yazarlara e-posta yolu ile bildirilir. Editörler yazı hakkındaki kararı telefonda tartışmazlar. Tüm itirazlar ve istekler editörlere yazılı olarak bildirilmelidir. Yayın Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda yazıların özünü değiştirmeden metinde düzeltme yapmakla yetkilidir.

AÇIK ERİŞİM

İstanbul Kuzey Klinikleri açık erişimli dergidir. Dergide yayınlanan bütün makaleler yayınlandığı andan itibaren internet kullanıcılarına açılır. Ticari olmayan kullanım ve dağıtım için yazar ve dergi ismi vermek koşuluyla her türlü yazılı ve görsel materyal kullanımına izin verilir.

YAYIN ÜCRETİ

İstanbul Kuzey Klinikleri erişme açık bir dergidir. Online olarak derginin web sayfasından yazılara ücretsiz olarak ulaşılmaktadır. Yayınlanan sunumlar için yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez.

İLETİŞİM ADRESİ

İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği
E5 Karayolu Üzeri 34752 Ataşehir, İstanbul
Tel: 0216 578 78 00 - 0216 578 78 50
Faks: 0216 577 40 48
E-posta: bilgi@kuzeyklinikleri.com
Top
 
©NCI 2019. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.